Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Wypalenie zawodowe nauczycieli
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Książki:

 1. GŁÓWNE zagrożenia zdrowia psychicznego nauczycieli wychowania fizycznego / Cezary Kuśnierz. - Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2010.

 2. NAUCZYCIEL z pasją : jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy / Christopher Day ; przekł. Tomasz Kościuczuk.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Sygnatura: 307520 Cz (Ped. 1173)

 3. NAUCZYCIELE szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym : analiza przypadków / Małgorzata Sekułowicz.- Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005. Sygnatura: 300766 Cz (Ped. 235)

 4. NAUCZYCIELU, nie wypalaj się! / Berta Strycharska-Gać. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.

 5. PSYCHOSPOŁECZNE warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / pod red. Jacka Pyżalskiego [i in.].- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygnatura: 317086 Cz (Ped. 720)

 6. STRES w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. Sygnatura: 301924 Cz (Ped. 110), 304420, 301925

 7. SZKOŁA a wypalenie zawodowe : praca zbiorowa / pod red. Jan Kropiwnicki.- Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1999. Sygnatura: 267087 Cz (Ped. 2847)

 8. WYPALENIE zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk ; [tł. Józef Radzicki i in.].- Wyd. 2 - 6 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Sygnatura: 319455

 9. WYPALENIE zawodowe nauczycieli a ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i uczniów o prawidłowym rozwoju na etapie szkoły podstawowej / Iwona Chrzanowska.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. Sygnatura: 295175 Cz (Ped. 3596), 295176

 10. WYPALENIE zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną : przyczyny - symptomy - zapobieganie - przezwyciężanie / Małgorzata Sekułowicz.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. Sygnatura: 286008 Cz (Ped. 3415)

 11. WYPALENIE zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych.- Lublin : Wydaw. KUL, 2003. Sygnatura: 288983 Cz (Psych. 1511)

 

Artykuły:

 1. ABY nam się chciało... / Wojciech Szolek. // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 20-21

 2. ANALIZA wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego - ocena zjawiska / Małgorzata Sekułowicz. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2006, nr 1, s. 127-138

 3. CZYNNIKI zapobiegające występowaniu syndromu wypalenia zawodowego : (w opiniach nauczycieli) / Anna Szczęsna. // Problemy Profesjologii. - 2009, nr 1, s. 79-91

 4. DOJRZAŁOŚĆ osobowa pedagoga i jego podatność na wypalenie zawodowe / Jadwiga Lach, Anna Serdyńska. // Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. - 2008, s. 113-140

 5. FIZYCZNE i społeczne środowisko pracy a wypalanie się nauczycielek i nauczycieli wychowania fizycznego / Maria Brudnik, Marcin Rutkowski. // Wychowanie Fizyczne i Sport. - T. 54, z. 3 (2010), s. 167-174

 6. GDY braknie energii i chęci do pracy ... / Waldemar Kozłowski. // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 9 (2005), s. 31-35

 7. JAK feniks z popiołów, czyli jak się nie wypalić... / Małgorzata Maria Kulik. // Katecheta. - R. 53, nr 7/8 (2009), s. 114-117

 8. JAK nie wypalić się zawodowo? / Ewa Sokołowska. // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 13-24

 9. KONIECZNE jest społeczne wsparcie... / Maja Piotrowska. // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 2 (2006), s. 18-25

 10. KRYZYS wypalenia / Wojciech Szlagura. // Katecheta. - 2002, nr 7/8, s. 50-60

 11. NAUCZYCIEL - zawód bez stresu? / Rafał Cichoński // Lider. - 2011, nr 9, s.6-8

 12. NAUCZYCIELE: charakterystyka problemów zawodowych i przyczyny wypalenia zawodowego / Barbara Jankowiak. // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. - R. 3, nr 1 (2010), s. 28-38

 13. NAUCZYCIELU, nie daj się wypalić! / Bożena Będzińska-Wosik. // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 47-48

 14. NIE daj się wypalić / Małgorzata Nowak. // Nowa Szkoła. - 2001, nr 10, s. 21-23

 15. NIEKTÓRE uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli placówek specjalnych - próba analizy / Małgorzata Sekułowicz. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2002, nr 3, s. 131-141

 16. OCENA wypalenia zawodowego nauczycieli w województwie opolskim / Iwona Mulicka, Maksymilian Gajek, Aldona Mulicka.  // Zastosowania Ergonomii. - 2006, nr 1/3, s. 139-147

 17. OSOBOWOŚCIOWE uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego / Paweł Kurtek //  Edukacja. - 2010, nr 4, s. 104-113

 18. PŁEĆ psychologiczna a wypalenie zawodowe u nauczycielek szkół podstawowych / Jan F. Terelak, Marta Pierc. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach. - R. 9[10], nr 18 (2008), s. 70-88

 19. POCZUCIE koherencji a wypalanie się w zawodzie nauczyciela / Waldemar Świętochowski. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. - [Z.] 8 (2004), s. 55-66

 20. POZIOM wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego / Iwona Chrzanowska, Joanna Milczarek. // Ruch Pedagogiczny. - R. 76, nr 3/4 (2005), s. 31-46

 21. POZIOM wypalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli / Joanna Milczarek. // Ruch Pedagogiczny. - R. 76, nr 3/4 (2005), s. 47-54

 22. PROBLEM wypalenia zawodowego u nauczycieli szkół specjalnych jako wyzwanie na współczesne czasy / Justyna Kula-Lic.  // Społeczeństwo i Rodzina. - 2009, nr 3, s. 76-87

 23. RYZYKO wypalenia w zawodzie nauczyciela / Stanisława Tucholska. // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 95-108

 24. STRES organizacyjny i syndrom wypalenia się zawodowego w pracy nauczyciela / Tomasz Grad. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 32-38

 25. SYNDROM wypalenia się zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych / Adam Mikrut. // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 73-82

 26. SYNDROM wypalenia zawodowego - stan wiedzy nauczycieli o zjawisku / Dorota Turska. // Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia. - Vol. 14, (2001), s. 133-138

 27. SYNDROM wypalenia zawodowego / Danuta Jackowiak. // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła. - T. 6 (2008), s. 111-116

 28. SYNDROM wypalenia zawodowego u nauczycieli / Henryk Pietrzak, Joanna Barbara Hałaj. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. - Z. 1, (2003), s. 115-130

 29. SZKOLENIE TIK na Malcie, czyli jeden ze sposobów pokonania zjawiska wypalenia zawodowego / Anna Pławecka. // Języki Obce w Szkole. - R. 53/54, nr 6 (2009/2010), s. 233-238

 30. SZKOŁA jako środowisko pracy - syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli / Krystyna Sirota. // Edukacja Humanistyczna (Szczecin). - 2008, nr 2, s. 23-26

 31. ŚRODOWISKO pracy jako czynnik wypalenia zawodowego nauczycieli akademickich / Katarzyna Wojtaszczyk. // Współczesne Zarządzanie. - 2008, nr 4, s. 63-74

 32. TWÓRCZOŚĆ i innowacyjność nauczyciela w profilaktyce zawodowego wypalenia / Bernadeta Nogaj, Anna Seredyńska. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. - T. 6, cz. 2 (2007), s. 225-240

 33. UWARUNKOWANIA wypalenia zawodowego nauczycieli i możliwości zapobiegania mu / Renata Bibik. -  Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 16-19

 34. WORK-life balance - jak się bronić przed wypaleniem / Jadwiga Radwańska. // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 38-47

 35. WYPALENIE na własne życzenie / Klemens Stróżyński. // Nowa Szkoła. - 2001, nr 10, s. 19-20

 36. WYPALENIE zawodowe - krytyczne obszary profesjonalnej aktywności w percepcji nauczycieli / Iwona Kijowska. // Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. - Z. 4 (2008), s. 125-141

 37. WYPALENIE zawodowe - mit czy realny problem? / Janina Zawadowska. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-10

 38. Wypalenie zawodowe / Jolanta Wilsz. -  Bibliogr. -  Streszcz. ang. // Pedagogika Pracy. - T. 52 (2008), s. 111-122

 39. WYPALENIE zawodowe a dolegliwości somatyczne u nauczycieli / Waldemar Świętochowski. // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. - [Z.] 5, (2001), s. 95-109

 40. WYPALENIE zawodowe czyli Dr Jekyll i Mr Hyde / Maciej Osuch. // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 48-49

 41. WYPALENIE zawodowe i poziom poczucia kontroli nauczycieli i wychowawców pracujących w placówkach ogólnodostępnych / Iwona Chrzanowska. // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. - T. 4, cz. 1 (2005), s. 441-451

 42. WYPALENIE zawodowe nauczycieli - czym jest i jak je ograniczać? / Janusz Mastalski //Cywilizacja. - Nr 30 (2009), s. 109-115

 43. WYPALENIE zawodowe nauczycieli - fikcja czy rzeczywistość? / Marek Kazimierowicz //Nowa Szkoła. - R. 66, nr 10 (2010), s. 26-31

 44. WYPALENIE zawodowe nauczycieli / Iwona Górska. // Zeszyty Naukowe WSHE. - T. 9, (2001), s. 127-137

 45. WYPALENIE zawodowe nauczycieli / Violetta Tomal. // Nowa Szkoła. - 2002, nr 8, s. 18-24

 46. WYPALENIE zawodowe nauczycieli : lekcja 7/18 rok szkolny 2006/2007 / Irena Dzierzgowska. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, dod. s. I-VIII

 47. WYPALENIE zawodowe nauczycieli języków obcych : teoria, zapobieganie, perspektywy badawcze / Dorota Werbińska. // Neofilolog. - Nr 30 (2007), s. 85-90

 48. WYPALENIE zawodowe nauczycieli polskich i włoskich / Małgorzata Sitarczyk. // Przegląd Badań Edukacyjnych. - 2008, nr 2, s. 5-16

 49. WYPALENIE zawodowe nauczycieli wf - dlaczego warto się nim zajmować? / Katarzyna Pec. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - [R.] 56, nr 8 (2009), s. 28-32

 50. WYPALENIE zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego - a wypadkowość szkolna / Małgorzata Ostrowska. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - [R.] 55, nr 5 (2008), s. 13-18

 51. WYPALENIE zawodowe u nauczycieli a rola wsparcia społecznego / Maja Piotrowska. // Edukacja Dorosłych. - 2006, nr 1/2, s. 45-56

 52. WYPALENIE zawodowe wychowawców / Tomasz Polkowski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 10 (2005), s. 29-35

 53. Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego / Katarzyna Pec. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - R. 52, nr 6/7 (2005), s. 28-33

 54. ZACHOWANIE uczniów podczas lekcji a wypalanie się nauczycieli wychowania fizycznego / Maria Brudnik. // Kultura Fizyczna. - R. 62, nr 7/8 (2008), s. 23-28

 55. ZALEŻNOŚCI między stresorami w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę w grupie nauczycieli : pośrednicząca rola przekonań o własnej skuteczności i wsparcia społecznego / Łukasz Baka, Roman Cieślak. // Studia Psychologiczne. - T. 48, z. 3 (2010), s. 5-18

 56. ZANIM będzie za późno... / Izabela Wrzesińska. // Emocje. - 2011, nr 4, s.19-22

 57. ZESPÓŁ wypalenia zawodowego u nauczycieli / Monika Poświatowska, Ewa Styrnik. // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 24

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony