Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

 

Nauczyciel szkoły specjalnej
(wybór materiałów)

 

Książki: 

 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń.- Kraków : "Impuls", 2007. - Sygnatura: 306415 Cz (Ped. 956), 306416

 2. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń.- Wyd. 2.- Kraków : "Impuls", 2008. - Sygnatura: 309565

 3. Adaptacja nauczycieli nauczania początkowego do pracy z dziećmi z odchyleniami od normy / Krystyna Barłóg.- Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998. - Sygnatura: 259457 Cz (Ped. 2683), 259458, 259459, 259776, 259777

 4. Aniela Domino - toruński pedagog specjalny / Żaneta Arentewicz.- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 1999. - Sygnatura: 286029

 5. Być przydatnym zawodowo nauczycielem szkoły specjalnej / Jarosław Michalski.- Warszawa : Wydaw. Salezjańskie, 2001. - Sygnatura: 281588 Cz (Ped. 969)

 6. Kompetencje nauczyciela wczesnej rewalidacji / oprac. Aleksandra Lipińska [i in.].- Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1998. - Sygnatura: 314834

 7. Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Palak [i in.].- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - Sygnatura: 306554 Cz (Ped. 933), 306555

 8. Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej / pod. red. Piotr Majewicz [i in.].- Gliwice, Kraków : "Impuls", 2008. - (Integracja. Nauczyciel. Wychowanie / Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach ; T. 3). - Sygnatura: 307832 Cz (Ped. 919), 312202

 9. Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu / Katarzyna Plutecka.- Kraków : "Impuls", 2006. - Sygnatura: 300225 Cz (Ped. 295), 305881

 10. Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym : analiza przypadków / Małgorzata Sekułowicz.- Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop. 2005. - Sygnatura: 300766 Cz (Ped. 235)

 11. Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak.- Lublin : Wydaw. UMCS, 2008. - Sygnatura: 307287 Cz (Ped. 985), 307288

 12. Pedagogiczne działania nauczycieli szkół specjalnych na I etapie edukacji / Grażyna Tkaczyk. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008

 13. Profesjonalizm a serce : rozważania o nauczycielu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem / pod red. Grażyny Kowalczyk ; aut. Ewa Batko [i in.].- Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009. - Sygnatura: 314276 Cz (Ped. 1114)

 14. Psychopedagogiczne kompetencje nauczycieli szkół specjalnych / Alicja Olszak.- Lublin : UMCS, 2001. - Sygnatura: 274432 Cz (Ped. 3003), 274433

 15. Rozwijanie empatii u studentów pedagogiki specjalnej / Agnieszka Lewicka.- Lublin : Wydaw. UMCS, 2006. - Sygnatura: 299859

 16. Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy [i in.].- Kraków : "Impuls", 2008. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; T. 5). - Sygnatura: 306906 Cz (Ped. 1896), 306907

 17. Uczestnictwo nauczycieli szkół specjalnych w kulturze : stan i uwarunkowania / Halina Owoc-Remiszewska.  - Siedlce : Wydawnictwa Uczelniane WSRP, 1990

 18. Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Zenona Gajdzicy [i in.].- Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2004. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski  ISSN 0208-6336 ; nr 2035). - Sygnatura: 296102 Cz (Ped. 3606), 145960

  

Artykuły:

 1. Analiza osobowości nauczycieli szkół specjalnych / Stanisław Siek. // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s.19-22

 2. Analiza wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego - ocena zjawiska / Małgorzata Sekułowicz. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2006, nr 1, s. 127-138

 3. Ewolucja poglądów na temat kształcenia pedagogów specjalnych w Polsce / Katarzyna Parys, Sławomir Olszewski. // Niepełnosprawność. - Nr 1 (2009), s. 103-112

 4. Ja - jako nauczyciel w klasie integracyjnej : (własne przemyślenia, obserwacje i uwagi) / Alicja Kuss-Kondrat. // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 1, s.26-28

 5. Ja - jako nauczyciel wychowania fizycznego w klasie specjalnej (Własne przemyślenia, obserwacje i uwagi) / Renata Jaworska. // Lider. – 2004, nr 3, s.9-10

 6. Kompetencje nauczycieli osób z uszkodzonym wzrokiem - relacja z warsztatu w Bratysławie / Grażyna Walczak. // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 4, s.216-218

 7. Kompetencje zawodowe nauczycieli szkół specjalnych / Ditta Baczała. // Nowa Szkoła. - R. 65, nr 8 (2009), s. 51-56

 8. Kształcenie pedagogów specjalnych na rzecz doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych / Marzenna Zaorska. // Przegląd Badań Edukacyjnych. - 2007, nr 2, s. 83-96

 9. Miejsce i funkcje pedagoga specjalnego jako "innego" we wspólnym nurcie kształcenia pełno- i niepełnosprawnych / Elżbieta M. Minczakiewicz. // Szkoła Specjalna. - T. 69, nr 5 (2008), s. 369-377

 10. Nauczyciel "niespecjalnie - specjalny" wobec szkolnej pracy z uczniem z ADHD / Wanda Baranowska. // Kultura i Edukacja. - 2010, nr 2, s. 188-199

 11. Nauczyciel czy pedagog specjalny? / Elżbieta Maria Minczakiewicz. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 1, s. 13-21

 12. Nauczyciel w klasie integracyjnej - zapis doświadczeń / Alicja Kuss-Kondrat. // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 4-5, s.39-40

 13. Niektóre uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli placówek specjalnych - próba analizy / Małgorzata Sekułowicz. // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja. – 2002, nr 3, s.131-141

 14. O przygotowaniu zawodowym pedagogów specjalnych : krajobraz (bez) zmian? / Dorota Krzemińska, Krystyna D. Rzedzicka. // Niepełnosprawność. - Nr 1 (2009), s. 113-124

 15. O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym / Teresa Zbyrad. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 48, nr 8 (2008), s. 41-47

 16. Obraz pedagoga specjalnego w aspekcie nowoczesnych paradygmatów pedeutologicznych / Katarzyna Plutecka. // Szkoła Specjalna. - T. 66, nr 2 (2005), s. 113-119

 17. Osobowość nauczyciela w pedagogicznej koncepcji Marii Grzegorzewskiej / Barbara Kałdon. // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. - 2007, nr 4, s. 95-100

 18. Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego / Paweł Kurtek. // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 104-113

 19. Osobowość nauczyciela w integracji / Alina Gumuła, Dorota Michałowicz. // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 7-8, s.82-83

 20. Osobowość pedagoga specjalnego a podmiotowość osoby niepełnosprawnej / Agnieszka Komorowska, Beata Nitecka. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 1, s. 22-24

 21. Osobowość pedagoga specjalnego a podmiotowość osoby niepełnosprawnej / Agnieszka Komorowska. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 1, s. 22-24

 22. Pedagog specjalny na drodze poszukiwania własnej tożsamości zawodowej i osobistej / Marzenna Zaorska. // Zeszyty Naukowe Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych. - Z. 1 (2008), s. 51-62

 23. Pedagog specjalny w procesie edukacji i rehabilitacji - teraźniejszość i przyszłość / Kornelia Czerwińska. // Szkoła Specjalna. - T. 68, nr 2 (2007), s. 153-155

 24. Porównanie systemów kształcenia pedagogów specjalnych w polskich i słowackich szkołach wyższych / Štefan Vašek, Alexandra Kastelová. // Chowanna. - 2009, t. 1, s. 221-238

 25. Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli a adekwatność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie nauczania zintegrowanego / Iwona Chrzanowska. // Ruch Pedagogiczny.- R. 76, nr 3/4 (2005), s. 31-46

 26. Program percepcyjno-motoryczny - z doświadczeń pedagoga wspierającego / Bernadetta Węcławik. // Szkoła Specjalna. - T. 70, nr 4 (2009), s. 301-304

 27. Rady dla nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne / Jolanta Lipińska, Aleksandra Maciarz. // Życie Szkoły. – 2000, nr 10, s.602-603

 28. Socjopedagogiczne aspekty współpracy pedagoga specjalnego z rodzicami dziecka niepełnosprawnego / Maria Chodkowska. // Szkoła Specjalna. - T. 68, nr 1 (2007), s. 3-9

 29. Stres u pedagogów pracujących z osobami z niepełnosprawnością / Agnieszka Trela // Remedium. - 2012, nr 9, s.22-23

 30. Sukces zawodowy pedagoga specjalnego / Helena Łaś. // Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Socjologia, Pedagogika. - R. 1 (2007), s. 21-35

 31. Superwizja koleżeńska jako forma ewaluacji pracy pedagogów specjalnych / Agnieszka Chmielewska. // Szkoła Specjalna. - T. 65, nr 4 (2004), s. 252-261

 32. Syndrom wypalenia się zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych / Adam Mikrut. // Szkoła Specjalna. – 2003, nr 2, s.73-82

 33. Warsztat i umiejętności zawodowe nauczyciela w pozawerbalnym komunikowaniu się z osobami upośledzonymi umysłowo / Justyna Turek. // Szkoła Specjalna. - T. 67, nr 4 (2006), s. 288-297

 34. Warsztat metodyczny pedagoga specjalnego / Katarzyna Patyk, Magdalena Wójcik. // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 11, s.32-41

 35. Współczesne zadania nauczyciela szkoły specjalnej / Magdalena Krawczonek. // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 44-45

 36. Współczesne zadania nauczyciela szkoły specjalnej / Urszula Eckert. // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 275-279

 37. Wypalenie zawodowe u terapeutów zajęciowych pracujących z osobami z autyzmem / Ewa Pisula, Małgorzata Piętka. // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. - 2005, nr 1, s. 139-151

 38. Zgrany tandem nauczycielski / Magdalena Jastrzębska, Anna Pietras. // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 6, s.22-23


 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony