Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Współpraca szkoły z rodzicami : bibliografia w wyborze

 

Książki: 

 1. [Dwanaście] zasad efektywnej współpracy pomiędzy nauczycielkami a rodzicami / Annette Hautumm, Roger Prott [W:] Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresa Ogrodzińska. - Warszawa: Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004. Sygn.: 295121 Cz (Ped. 3609)

 2. EFEKTYWNA współpraca nauczycieli i rodziców: praca zbiorowa / pod red. Grzegorz Koźmiński. - Złotów: "K&K", 2002. Sygn.: 290972 Cz (Met. 4128)

 3. Gdy rodzic staje się roszczeniowy : poradnik dla nauczycieli / Marzena Frąckowiak.- Poznań : Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego, 2011. Sygnatura: 317378

 4. JAK współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów? / Małgorzata Babiuch. - Warszawa: WSiP, 2002. Sygn.: 283780 Cz (Ped. 1719), 298120

 5. JAK współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych? / Bożena Pawlak. - Kraków: Wydaw. Nauk. AP, 2003 Sygn.: 291625 Cz (Ped. 100)

 6. Jakość kontaktów interpersonalnych rodziców i nauczycieli w trakcie procesu edukacyjnego / Elżbieta Jaszczyszyn. [W:] Teoria i praktyka kształcenia: w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok: "Trans Humana", 2003. Sygn.: 290230 Cz (Ped. 3492)

 7. NAUCZYCIEL - rodzic: skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher ; przekł. Jolanta Bartosik. - Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004. Sygn.: 290625

 8. NAUCZYCIELE - rodzicom. Cz. II, Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń: "Bea-Bleja", 2003. Sygn.: 286157 Cz (Ped. 3404/2), 291612

 9. NAUCZYCIELE - rodzicom: spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej: scenariusze spotkań z celami i przykładami ćwiczeń, ankietami, zagadnieniami do przemyślenia i przedyskutowania / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń: "Bea-Bleja", 2002. Sygn.: 286157 Cz (Ped. 3404/1)

 10. NAUCZYCIELE i rodzice: inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu. Cz. II / red. nauk. Inetta Nowosad [i in.]. - Zielona Góra: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. Sygn.: 281848 Cz (Ped. 3264/2)

 11. Niepowodzenia we współpracy nauczycieli z rodzicami - samospełniająca się przepowiednia / Inetta Nowosad. [W:] Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafał Piwowarski. - Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, 2007. Sygn.: 304393 Cz (Ped. 1770)

 12. Partnerstwo rodziny i szkoły - fikcja czy rzeczywistość? / Renata Bibik. [W:] Rodzina we współczesności / red. Andrzej Ładyżyński. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2009. Syg. 311674

 13. Potrzeba aktywnej współpracy nauczyciela z rodzicami klas propedeutycznych / Klaudia Błaszczyk. [W:] Modernizowanie edukacji wczesnoszkolnej: wybrane próby / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra: Oficyna Wydaw. UZ, 2004. Sygn.: 295379 Cz (Ped. 3592), 302966

 14. Przygotowanie nauczycieli do współpracy z rodziną ucznia - potrzeby i uwarunkowania / Ewa Piotrowiak. [W:] Pedagogika rodziny na progu XXI wieku: rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań: praca zbiorowa / pod red. Andrzej W. Janke. - Toruń: "Akapit", 2004 Sygn.: 303189 Cz (Ped. 3728), 303190

 15. Rodzice i szkoła : jak współuczestniczyć w edukacji dzieci? / Maria Mendel.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998. Sygnatura: 255278 Cz (Ped. 1295), 255279, 260724, 271212

 16. Rodzina i szkoła - o współdziałanie służące dziecku / Zofia Gawlina. [W:] Życie rodzinne: wybrane konteksty / red. Tadeusz Dyrda. - Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2006. Sygn.: 305374 Cz (Socj. 257)

 17. Rodzina i szkoła wobec realiów i wyzwań XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kocurek.- Kraków [etc.] : Wydawnictwo "Scriptum", 2010. Sygnatura: 320572 Cz (Ped. 950)

 18. Rola rodziców i nauczycieli we współczesnej szkole / Renata OLSZOWIEC. [W:] Kompetencje pedagoga specjalnego: aktualne wyzwania teorii i praktyki / red. Zofia Palak, Anna Bujanowska. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. Sygn. 306554 Cz (Ped. 933), 306555

 19. Rozmowy z rodzicami : poradnik dla nauczyciela / Anna Jankowska.- Kielca : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. Sygnatura: 320116 Cz (Ped. 704)

 20. SPOTKANIA z rodzicami - inaczej, ciekawiej, skuteczniej / Katarzyna Koletyńska, Halina Sitko. - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., cop. 2004. Sygn.: 296388 Cz (Ped. 3655), 302901

 21. SPOTKANIA z rodzicami: jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę / Anna Nowak. - Poznań: "G&P", 2000. Sygn.: 266375 Cz (Met. 2936), 293302, 266376 – 266378

 22. Szkoła rodzinie, ale i rodzina szkole - dylemat stale otwarty / Janusz Homplewicz. [W:] Rodzicielstwo: wybrane zagadnienia kontekstów edukacyjnych / red. Danuta Opozda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin: Wydaw. KUL, 2007. Sygn.: 305623

 23. Szkoła wobec rodziców dziecka źle funkcjonującego w roli ucznia / Agnieszka Konieczna.- Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010. Sygnatura: 317887 Cz (Ped. 454)

 24. SZKOŁA, środowisko, współdziałanie / Dzierżymir Jankowski. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001. Sygn.: 279226

 25. W poszukiwaniu modelu pedagogicznego wspierania rodziny przez szkołę / Ewa Kochanowska. [W:] Rodzina - w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji: szkice monograficzne / pod red. Wiesława Korzeniowska [i in.]. - Katowice: Wydaw. Uniw. Śląskiego, 2007. Sygn.: 307162 - 307163

 26. Współpraca szkoły z rodzicami dzieci sześcioletnich oraz ze środowiskiem lokalnym / Elżbieta ZYZIK. [W:] Dziecko sześcioletnie w szkole: praca zbiorowa / red. Joanna Karczewska, Małgorzata Kwaśniewska. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. Sygn. 312921 Cz (Ped. 2014), 312922

 27. Współpraca szkoły z rodziną w świadomości nauczycieli i rodziców / Edward KOZIOŁ. [W:] Edukacja w przebiegu życia: od dzieciństwa do starości / red. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. Sygn. 316617 Cz (Ped. 728)

 28. Współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym uczniów / Urszula Dręczewska-Kamińska. [W:] Kompetencje wychowawcze nauczycieli: wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Minkiewicz-Najtkowska ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. - Poznań: Wydaw. AE, 2003. Sygn.: 294980 Cz (Ped. 3591)

 29. Współpraca szkoły, rodziny i środowiska / Barbara Lulek.- Rzeszów : Wydaw. Uniw. Rzeszowskiego, 2008. Sygnatura: 308114 Cz (Ped. 1101)

 30. Współpraca z rodzicami: czy jest inna alternatywa wychowawcza / Krzysztof Durnaś. [W:] Pedagogika alternatywna: postulaty, projekty i kontynuacja. T. 2, Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne / pod red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Kraków: "Impuls", 2007 Sygn.: 305867 Cz (Ped. 38/2)

 31. Z rodzicami w szkole: wiedzieć, rozumieć, współpracować / Maria Borzęcka, Renata Mreńca. - Warszawa: Pracownia Pedagogiczna i Wydawnicza, 2000. Sygn.: 270471 – 270472

 

Artykuły:

 1. A MOŻE by tak razem... ? - współpraca i skuteczne rozwiązywanie problemów / Katarzyna Leśniewska // Emocje. - 2011, nr 5, s.25-29

 2. BEZ wywiadówek, czyli o osobistych spotkaniach rodziców z opiekunem dziecka w szkole / Piotr Giertych // Meritum. - 2011, nr 2, s.52-54

 3. CZY współpraca rodziców ze szkołą jest możliwa? (subiektywny i tendencyjnie stronniczy obraz szkoły) / Mieczysław Wojciechowski // Meritum. - 2011, nr 2, s.32-34

 4. INTERWENIOWAĆ, milczeć, przeczekać? / Maria Sokołowska // Remedium. - 2012, nr 2, s.18-19

 5. JAK można prowadzić "wywiadówki" wykorzystując metody aktywne? / Małgorzata Tworkiewicz / Przegląd Edukacyjny. - 2008, nr 3, s. 15

 6. JAK pomagać rodzicom dzieci, które są sprawcami lub ofiarami przemocy rówieśniczej? / Tomasz Olaf Kołodziejczyk // Meritum. - 2011, nr 2, s.38-43

 7. JAK prowadzić spotkania z rodzicami? / Krzysztof Kwiatkowski // Nowa Szkoła. - R. 66, nr 6 (2010), s. 32-36

 8. JAK skłonić rodziców, aby pomogli swojemu dziecku? / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 5 (29), s.21-23

 9. KONFLIKTY szkoła - rodzice / Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 39-42

 10. KONTAKTY rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską z dzieckiem na terenie szkoły / Joanna Lesińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 1 (35), s.16-17

 11. KWESTIONARIUSZ wywiadu z rodzicami / Paulina Perz // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 6 (30), s.39

 12. NA DZIEŃ dobry - ABC współpracy z rodzicami / Małgorzata Taraszkiewicz // Meritum. - 2011, nr 2, s.2-6

 13. NAUCZYCIEL wspomaga rodziców.../ Alfreda Adamik / Wychowawca. - 2002, nr 3, s. 27-31

 14. NIE taki diabeł straszny... - sposób na rodzica unikającego kontaktu ze szkołą / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 3 (37), s.42-43

 15. PARTNER czy figurant? / Wojciech Starzyński ; rozm. Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 3/4, s.14-17

 16. PEDAGOGIZACJA rodziców jako forma wsparcia w tworzeniu klimatu wychowawczego w rodzinie :scenariusz zajęć / Leokadia Szymczyk, Angelika Barczyk // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1/2, wkł. nr 3, s. 27-28

 17. PODNOSZENIE jakości współpracy nauczyciela i uczniów w młodszym wieku szkolnym z rodzicami / Mirosław Parlak //Pedagogika Rodziny. -2011, nr 3/4, s. 83-91

 18. PRACA domowa ucznia :sposoby zadawania i kontrolowania pracy domowej a udział rodziców w jej odrabianiu /Agnieszka Konieczna //Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 55, nr 4 (2010), s. 147-173

 19. RODZIC nadchodzi... kryj się! / Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 2 (26), s.34-35

 20. RODZIC partnerem / Iga Kazimierczyk. - O współpracy z rodzicami ucznia niedostosowanego społecznie i zagrożonego niedostosowaniem. // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 4 (28), s.23-25

 21. RODZIC w szkole - strategia rozmowy / Joanna M. Łukasik //Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 17-24

 22. RODZICE a szkoła - założenia współdziałania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Bożena Świderska // Meritum. - 2011, nr 1, s.89-90

 23. RODZICE i nauczyciele - razem czy osobno? / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - R. 65[66], nr 1 (2010), s. 22-29

 24. RODZICE i nauczyciele wychowawcy / Zofia Gos // Meritum. - 2011, nr 2, s.49-51

 25. RODZICE idą do szkoły / Aleksandra Denst-Sadura. - (Psychologia w szkole) // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 35 , s.16

 26. RODZICE idą do szkoły / Mariola Stasiak / Nowa Szkoła. - R. 60, nr 6 (2004), s. 59-60

 27. RODZICE, szkoła, prawo / Bogusław Tundzios // Meritum. - 2011, nr 2, s.72-74

 28. RODZICIELSKA interwencja kryzysowa / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 9 (31), s.28-29

 29. ROZWAŻANIA o skutecznej współpracy z rodzicami niepełnosprawnych uczniów / Katarzyna Szymańska, Bożena Świderska // Meritum. - 2011, nr 2, s.7-9

 30. SPOSOBY i formy wspierania rodziców / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 1 (35), s.20-21

 31. SPOSOBY realizacji współpracy szkoły z rodzicami dzieci w młodszym wieku szkolnym / Elżbieta Zyzik //Pedagogika Rodziny. -2011, nr 3/4, s. 93-100

 32. SZKOŁA wychowuje razem z rodzicami, nie obok rodziców / Monika Górska // Meritum. - 2011, nr 2, s.57-59

 33. TATA i mama do szkoły! / Aleksandra Denst-Sadura. - (Psychologia w szkole) // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 3 , s.12

 34. TEMATY do rozmów z rodzicami / Krystyna Budzianowska / Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 42-50

 35. TROSKLIWY czy opiekuńczy / Alicja Strzelecka-Lemiech // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 4 (38), s.16-17

 36. TRUDNE rozmowy z rodzicem "trudnego" ucznia / Kinga Rusin. - (Współpraca z rodzicami) // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 2 (36), s.20-21

 37. TRUDNY uczeń i trudni rodzice / Paulina Dubiel // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 4, s.4-8

 38. UDZIAŁ rodziców w życiu szkoły : (na przestrzeni ostatnich 20 lat). Cz. 1 / Jerzy Marek // Nowa Szkoła. - R. 65[66], nr 1 (2010), s. 9-17

 39. UDZIAŁ rodziców w życiu szkoły. Cz. 2 / Jerzy Marek // Nowa Szkoła. - R. 66, nr 2 (2010), s. 4-16

 40. W TROSCE o dziecko, czyli o współpracy szkoły z rodzicami / Beata Bocian // Meritum. - 2011, nr 2, s.10-17

 41. WARSZTAT umiejętności wychowawczych dla rodziców uczniów z zaburzeniami w zachowaniu, zagrożonych niedostosowaniem społecznym / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 4 (28), s.36-38

 42. WARUNKI i sposoby współtworzenia z rodzicami klimatu społecznego placówki :scenariusz zajęć / Dorota Luber // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1/2, wkł. nr 3, s. 9-26

 43. WIDZIEĆ w szkole sojuszników / Bogdan Urbanek // Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1/2, s. 193-204

 44. WOŁANIE o pomoc / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 10 (32), s.57-59

 45. WSPÓŁPRACA nauczycieli i rodziców w klasie integracyjnej / Aleksandra Kasperek // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 1 (25), s.49-51

 46. WSPÓŁPRACA z rodzicami wyznacznikiem sukcesów dziecka / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 3 (27), s.20-23

 47. WSPÓŁPRACA, czyli praca wspólna / Małgorzata Kowalczyk // Meritum. - 2011, nr 2, s.35-37

 48. WYWIADÓWKA - jak ją przeżyć i nie zwariować / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 1 (35), s.18-19

 49. WYWIADÓWKA - spotkanie - dialog. Refleksje doświadczonego nauczyciela / Iwona Ratajek-Kolasa / Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 56-59

 50. WYWIADÓWKA jako forma współpracy szkoły z rodzicami / Bogdan Mielech / Kwartalnik Edukacyjny. – 2004, [nr] 1, s. 58-67

 51. ZESTAWIENIE bibliograficzne w wyborze za lata 1996-2011 na temat: szkoła - rodzice / Anna Bakierzyńska // Meritum. - 2011, nr 2, s.69-70

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony