Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl


Organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wspierających uczniów z trudnościami edukacyjnymi i propozycji organizowania wolnego czasu
- ocena działań podejmowanych przez dyrektora szkoły/placówki :
wybór literatury

Wydawnictwa zwarte

1. CZEREPANIAK-WALCZAK Maria: Gdy po nauce mamy wolny czas... : szczecińskie szkoły podstawowe wobec prawa dziecka do wypoczynku i zabawy. Szczecin: "PoNaD", 1997.
2. KOWALCZYK Danuta: Szkoła wobec doświadczeń pozaszkolnych uczniów w dobie elektronicznych środków przekazu. Opole: PO. Oficyna Wydawnicza, 1999.
3. KUJAWIŃSKI Jerzy: Metodyka zintegrowanej działalności szkolno-pozaszkolnej uczniów. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2003. - Sygnatury: 290134 Cz
4. MAZUR Sławomir, WOJTYCZA Janusz, ZIARKOWSKI Jan: Praca pozalekcyjna nauczyciela : poradnik metodyczny. Kraków: Wydaw. Nauk. WSP, 1996
5. PANEK Anna: Zajęcia pozalekcyjne w reformowanej szkole : oczekiwania a rzeczywistość. Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 2002. - Sygnatury: 288934 Cz.
6. SIWIŃSKI Wiesław: Sport, rekreacja i turystyka na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole : studium empiryczne. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 1994.
7. WALCZAK Mieczysław: Wychowanie do wolnego czasu. Zielona Góra: WSP, 1994. - Sygnatury: 244541 Cz, 244542
8. Zrozumieć i pomóc środowisku : przewodnik do zajęć pozalekcyjnych z edukacji środowiskowej. Pod red. Elwiry Samonek - Miciuk, Ewy Gajuś - Lankamer. Lublin: LFOŚN, 1998.

Artykuły

1. ABLEWICZ Paulina: Czas wolny dzieci i młodzieży : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2004. Wszystko dla Szk. 2004 nr 12 s.24-25.
2. BARCZAK Wioletta: Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej. Życie Szk. 2002 nr 4 s.202-206.
3. BIERNAT Elżbieta: Szkoła aktywnego spędzania czasu wolnego. Kult. Fiz. 2004 nr 9/10
s.8-12.
4. CHMIELEWSKA Jadwiga: Praca biblioteczna z uczniem trudnym : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązania problemu wychowawczego. Bibl. w Szk. 2004 nr 3 s.16-17.
5. DZIADZIO Maria: Pozalekcyjne zajęcia muzyczne w szkole. Wychow. Muzycz. Szk. 2003 s.146-148.
6. FEDEROWICZ Irena: Ognisko pracy pozaszkolnej. Życie Szk. 2004 nr 3 s.26-27.
7. GIELECIAK Urszula: Książka - moja Arkadia, kraina szczęścia. Propozycja pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w bibliotece szkolnej. Bibl. w Szk. 2001 nr 10 s.18-19.
8. GIERSZAL Krzysztof, MIĘTUS Grażyna, PUCHALSKA Urszula: Warto stworzyć koło dziennikarskie. Nowa Polszcz. 2001 nr 4 s.32-37.
9. GŁOMSKI Zbigniew: Program profilaktyczno-wychowawczy "Czas wolny inaczej". Probl. Opiek.-Wychow. 2001 nr 6 s.20-21.
10. GÓRSKA Grażyna: O pracy kół zainteresowań. Probl. Opiek.-Wychow. 2002 nr 4 s.51-52.
11. HAMADA Małgorzata: Co robi uczeń w wolnym czasie?. Wychowawca 2003 nr 7/8 s.31-33.
12. INEROWICZ Piotr: Rola pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych w zagospodarowaniu czasu wolnego. Lider 2000 nr 9 s.23-25.
13. JANAS Marek: Sposób na czas wolny. Probl. Opiek.-Wychow. 2002 nr 6 s.21-22.
14. JUNDZIŁŁ Irena: Szkoła - organizatorem czasu wolnego młodzieży? Nowa Szk. 1992 nr 1 s.53-55.
15. KARGUL Józef: O czasie wolnym młodzieży. Probl. Opiek.-Wychow. 2001 nr 6 s.3-8.
16. KLEMBA Grażyna: Wędrówki po naszym mieście. Projekt zajęć pozalekcyjnych. Eduk. Medial. 2001 nr 3 s.47-50.
17. KOCEMBA Włodzimierz: Uniwersalizacja wzorów spędzania czasu wolnego a zróżnicowanie form uczestnictwa w kulturze fizycznej młodzieży z różnych krajów. Kult. Fiz. 1997 nr 9/10 s.15-18.
18. KOTWIŃSKA Bogna, GOLDSTEIN Aleksandra: Sposób na spędzanie wolnego czasu : scenariusz zajęcia zintegrowanego dla klasy III. Gaz. Szk. 2004 nr 2 dod. s.X.
19. KOWNACKA Barbara: Czas wolny naszych pociech. Naucz. Począt. 2000/2001 nr 6 s.52-55.
20. KOZAK Ewa: Miejsce wypoczynku wśród zajęć piątoklasisty. Probl. Opiek.-Wychow. 2004 nr 9 s.23-30.
21. KUSIEL-MOROZ Barbara: Od tańca irlandzkiego do astronomii. Gaz. Szk. 2002 nr 16 s.10.
22. LEBIODA Lidia: Czas wolny. Wychowawca 2004 nr 7/8 s.17.
23. LUBAŃSKI Krzysztof: Aktywność uczniów szkół podstawowych w czasie wolnym. Probl. Opiek.-Wychow. 1990 nr 9 s.341-346.
24. MIJAS Stanisław: Gdzie bywam, co robię. Czas wolny nastolatków. Probl. Opiek.-Wychow. 1997 nr 6 wkł. s.(10)-(14).
25. MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria: Stymulująca funkcja zabawy w przezwyciężaniu trudności i zaburzeń w zachowaniu u dzieci z deficytami rozwoju. Lider 2005 nr 4 s.8-13.
26. NARKIEWICZ-NIEDBALEC Ewa: Stosunek gimnazjalistów do obowiązków szkolnych a dominujące formy ich aktywności w czasie wolnym. Rocz. Lubus. T. 28 cz. 2 (2002) s.95-104.
27. NOWOSAD Inetta: Znaczenie i możliwości realizacyjne działalności pozalekcyjnej szkoły. Rocz. Lubus. T. 29 cz. 2 (2003) s.43-51.
28. PAŃCZYSZYN Barbara, CYNARSKI Wojciech J.: Zainteresowanie dzieci i młodzieży (różnych grup wiekowych) dalekowschodnimi sztukami walki i możliwości realizacyjne w szkołach. Prz. Nauk. Inst. Wychow. Fiz. 2001 z. 2 s.145-154.
29. PIECZONKA Ewa: Wystawy naukowe jako forma pracy pozalekcyjnej. Biol. w Szk. 2002 nr 4 s.210-212.
30. PINDERA Paweł, PINDERA Michał, SZOSTAK Aneta: Czas wolny dzieci. Naucz. i Szk. 2003 nr 4 dod. s. 76-90.
31. PŁAŻEWSKA Beata: Kółko ortograficzne - forma pomocy dziecku nadpobudliwemu i dyslektycznemu w szkole podstawowej. Eduk. Przyr. w Szk. Podst. 2003 nr 1-2 s.99-102.
32. PORZAK Robert: Czas wolny młodzieży. Grupa i Zabawa 1998 nr 3 s.20-22.
33. PROKOSZ Małgorzata: Przemiany wzorów wykorzystywania czasu wolnego przez młodzież. Acta Univ. Wratisl., Pr. Pedag. Nr 132 (2000) s.69-74.
34. PROŚCIAK Beata: Galicyjskie wzorce polonistycznych zajęć pozalekcyjnych. Dydak. Lit. T. 21 (2001) s.111-129.
35. RACZKOWSKA Jadwiga: Czas wolny problemy i rozterki. Probl. Opiek.-Wychow. 1992 nr 5/6 s.205-210.
36. RACZKOWSKA Jadwiga: Znane i nowe problemy czasu wolnego. Probl. Opiek.-Wychow. 2000 nr 6 s.13-18.
37. RADZISZEWSKA Hanna: Rola drużyny harcerskiej w wychowaniu do zdrowego trybu życia i umiejętności organizowania czasu wolnego. Wychow. na co Dzień 2003 nr 7/8 s.38-39.
38. RECHNIO Beata: Czas wolny - radość i problem. Wszystko dla Szk. 2004 nr 7-8 s.9-13.
39. SARWIŃSKA Aleksandra: Sposoby spędzania czasu wolnego przez gimnazjalistów. Tor. Stud. Dydak. Nr 17 (2001) s.141-148.
40. SĘPOWICZ-BUCZKO Katarzyna: Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym. Wychow. Fiz. Zdr. 2003 nr 12 s.32-35.
41. SMOLEŃ Monika, TYLEK Dariusz: Młodzież uprawiająca sporty walki - jej nauk, czas wolny i aspiracje życiowe. Lider 2002 nr 3 s.17-18.
42. SOŁYGA Agnieszka: Po lekcjach bywa różnie. Gaz. Szk. 2002 nr 16 s.11.
43. STASIAK Teresa: Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez aktywność ruchową. Lider 2003 nr 7-8 s.16.
44. STAWIKOWSKI Lech: Pomysł na kółko. Matematyka 2000 nr 5 s.295-297.
45. STUNDIS Leszek: Wolny czas ucznia. Gaz. Szk. 2000 nr 7 s.19.
46. ŚNIEŻYŃSKI Marian: Jak spędza czas wolny młodzież liceów ogólnokształcących?- Cz. 1. Wychowawca 1996 nr 7/8 s.13-14.
47. ŚNIEŻYŃSKI Marian: Jak spędza czas wolny młodzież liceów ogólnokształcących?- Cz. 2. Wychowawca 1996 nr 9 s.15-16.
48. ŚWIERZBIŃSKA Katarzyna: Czas wolny to problem pedagogiczny. Eduk. i Dialog 2004 nr 2 s.37-41.
49. TRUSKOLASKA Justyna: Zabawa jako forma spędzania wolnego czasu. Klanza w Czasie Wolnym 2003 nr 1 s.3-9.
50. TYRNA-ŁOJ Iwona: Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej. Probl. Opiek.-Wychow. 1998 nr 6 s.29-30.
51. WITEK Janina: Balast czy pożyteczna konieczność : Zajęcia pozalekcyjne - wyniki ankiet. Gaz. Szk. 2003 nr 22 s.18-19.
52. WITKOWSKA-KUNACH Jadwiga: Koło biblioteczne w pracy pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza. Bibl. w Szk. 2001 nr 2 s.1-2.
53. WITT Joanna: Warsztaty: praca z uczniem trudnym. Eduk. i Dialog 2005 nr 3 s.23-26.
54. WOSIK Ryszard: Trzecia godzina oraz plan pracy SKS. Lider 2001 nr 9 s.27-28.
55. ZASIŃSKA Jolanta: Zajęcia pozalekcyjne z udziałem rodziców. Prz. Eduk. [Łódź] 2005 nr 1 s.15-16.
56. ZAWADZKA Anna: Wypoczynek dziecka w świetlicy szkolnej - w jego uwarunkowaniach. Acta Univ. Wratisl., Pr. Pedag. Nr 132 (2000) s.9-21.
57. ZELLMA Anna: Realizacja edukacji regionalnej w toku zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Wychow. na co Dzień 2001 nr 4/5 s.36-38.
58. ŻMUDZIŃSKI Wojciech: Czas wolny - czasem straconym? : dla uczniów klas licealnych. Katecheta 2002 nr 12 s.18-20.

Przykładowe adresy internetowe:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czas_wolny

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/czas_wolny_dziecka.html

http://www.gim1trzebnica.neostrada.pl/czas.htm

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony