Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl


Wzmacnianie pozycji dyrektora szkoły/placówki,
w tym: wspieranie w strategicznym zarządzaniu szkołą/placówką, budowaniu wewnątrzszkolnych systemów zapewniania jakości :
wybór literatury

Wydawnictwa zwarte

1. BUDZEŃ Henryk: Zarys teorii i praktyki organizacji i kierowania procesem dydaktyczno-wychowawczym. Radom: PR, 2001.
2. DZIERZGOWSKA Irena: Dyrektor w zreformowanej szkole. Warszawa: CODN, 2000. Sygnatury: 270713
3. DZIERZGOWSKA Irena: Nadzór pedagogiczny : poradnik dla dyrektorów w dziesięciu lekcjach. Warszawa: "Fraszka Edukacyjna", 2004. Sygnatury: 295780 Bibl., 295781 Gab. Dyr, 295782
4. Edukacja i reforma : dyrektor i szkoła : wspomaganie rozwoju ucznia. Red. nauk. Krzysztof Polak. Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2001. Sygnatury: 279063 Cz
5. FAZLAGIĆ Amir Jan: Marketingowe zarządzanie szkołą. Warszawa: CODN, 2003. Sygnatury: 292035 Cz
6. GAWRECKI Lechosław: Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących. Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań: "eMPi2", 2003. Sygnatury: 289422 Cz, 292091, 296943
7. GAWROŃSKI Krzysztof, ARKADIUSZ Stefan: Zarządzanie placówką oświatową : organizacja, nadzór, narzędzia informatyczne, wzory dokumentów. Kraków: "ABC", 2005.
8. GORISZOWSKI Włodzimierz: Współczesne koncepcje zarządzania i funkcji kierowniczych w oświacie. Warszawa: Wydaw. WSP TWP, 2000. Sygnatury: 275641 Cz
9. KOMOROWSKI Tadeusz, PIELACHOWSKI Józef: Dyrektor szkoły w roli pracodawcy : poradnik prawno-organizacyjny. Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego Wyd. 3, zaktual. i uzup. Poznań: "eMPiý", 2001. Sygnatury: 256797 Cz, 265986, 270354, 284038 Bibl., 295755, 296937
10. Komputerowe zarządzanie szkołą : praca zbiorowa. Pod red. Sławomira Szarugi. Edukacja Informatyczna Łódź: ŁCDNiKP, 2003. z. metod. nr 10. Sygnatury: 292332 Cz, 292333
11. KOSZMIDER Maria: O jakości w zarządzaniu pracą szkoły : próba odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące doskonalenia jakości pracy szkoły. Łódź: "Annał", 2000. Sygnatury: 267221 Cz, 267222 - 267223, 268646
12. NALASKOWSKI Stanisław: O kierowaniu szkołą. Kraków: "Impuls", 2001. Sygnatury: 278125 Cz, 281802 - 281803
13. Nowoczesne metody doboru i oceny personelu. Pod red. Tomasza Witkowskiego. Biblioteka Menedżera [Wyd. 2] . - Kraków: Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000. Sygnatury: 268148, 268668
14. PAJĄK Kazimierz, ZDUNIAK Andrzej: Kierownik w XXI wieku : determinanty psychospołeczne sukcesu. Warszawa ; Poznań: "Elipsa", 2003. Sygnatury: 289711
15. PASEK Artur: Nadzór pedagogiczny czyli Jak dyrektor placówki oświatowej może skutecznie i twórczo sprawować nadzór pedagogiczny. Toruń: "Bea-Bleja", 2004. Sygnatury: 296358
16. PIELACHOWSKI Józef: Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą : poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów je prowadzących i nadzorujących. Materiały i Podręczniki Mariana Pietraszewskiego Wyd. 3, zaktal. Poznań: "eMPiý", 2003. Sygnatury: 292089 Bibl., 296934
17. PIĘDEL Antoni Józef: Zarządzanie szkołą średnią : stan i perspektywy rozwoju. Nisko: Wydaw. RCEZ - Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, 2005.
18. PIOTRKOWSKI Kazimierz, ŚWIĄTKOWSKI Marek: Kierowanie zespołami ludzi. Warszawa: "Bellona", 2000. Sygnatury: 268315
19. SEMRAU Joanna: Mierzenie jakości ; Program rozwoju szkoły ; Raport : propozycje dla dyrektorów i wizytatorów. Poznań: "G&P", 2001. Sygnatury: 279002 Cz, 279003, 288700
20. STACHAŃCZYK Henryka: Dyrektor w procedurze awansu zawodowego nauczycieli. Biblioteczka OUPiS - ZNP Katowice: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 2001. 9. Sygnatury: 282315 Bibl., 283037 Gab. dyr
21. SZUBAŃSKI Ryszard: Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły. Praca i Zarządzanie w Szkole [Wyd. 2, dodr.]. Warszawa ; Łódź: Wydaw. Szk. PWN, 2001. Sygnatury: 259968 - 259970, 260989 - 260990, 271292 Cz, 271293, 288431
22. ŚLIWERSKI Bogusław: Rada szkoły, rada oświatowa : przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Kraków: "Impuls", 2002. Sygnatury: 280809 Bibl., 296721 - 296732
23. TARNOPOLSKI Andrzej: Psychologiczne problemy zarządzania oświatą : wybór zagadnień. Cz. 1. Częstochowa: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", 2002.
24. WITEK Stefan: Zarządzanie reformowaną szkołą : wybrane problemy teoretyczno-praktyczne. Warszawa ; Kraków: Wydaw. Nauk. PWN, 2000. Sygnatury: 269609 Cz, 269610 - 269611
25. ZANIEWSKI Zbigniew Franciszek: Zarządzanie zasobami ludzkimi w oświacie w perspektywie społeczeństwa wiedzy : (spojrzenie interdyscyplinarne). Wyd. popr. i uzup. Warszawa: Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, 2003.
26. Zarządzanie oświatą na przełomie stuleci w świetle teorii i w praktyce. Pod red. M. Balickiego. Białystok: "Trans Humana", 2002. Sygnatury: 290237
27. Zarządzanie placówkami oświatowymi w kontekście reformy systemu oświaty w Polsce. Dąbrowa Górnicza: "Triada", 2001. Sygnatury: 279560 Cz

Artykuły z czasopism

1. ABRATAŃSKA Irena: Dyrektor - menedżerem współczesnej szkoły. Gaz. Szk. 2002 nr 50 s.9.
2. BERDZIK Joanna: Dyrektor a awans zawodowy nauczycieli. Dyr. Szk. 2004 nr 1 s.27-29.
3. BLIKLE Andrzej: Doktryna jakości. Prz. Eduk. [Łódź] 2005 nr 3 s.5-11.
4. BRZOZOWSKA Wiesława: Tworzenie kultury szkoły. Dyr. Szk. 2002 nr 4 s.24-25.
5. CICHOŃ Anna: Rola dyrektora szkoły jako lidera. Edukacja 2001 nr 1 s.87-92.
6. ĆWIKŁA Ewa: Dyrektor szkoły jako zarządzający jakością pracy. Prz. Eduk. [Łódź] 2000 nr 3 s.3-6.
7. ELSNER Danuta: Dyrektorze, dlaczego potrzebna Ci wizja? : problemy zarządzania w oświacie. Dyr. Szk. 2000 nr 9 s.18-19.
8. FRĄCZEK Zenon: Podstawowe obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły. Dyr. Szk. 2002 nr 2 s.15-26.
9. GAWRECKI Lechosław: Wolny rynek w oświacie, czyli dlaczego dyrektor szkoły musi byc menedżerem? Dyr. Szk. 2003 nr 2 s.13-15.
10. GRĄCKA Joanna: Dyrektor - menedżer czy administrator. Gaz. Szk. 2000 nr 2 s.8.
11. Kaczor Teresa: Wizerunek dyrektora : jak zjednać otoczenie i tworzyć dobrą opinię. Dyr. Szk. 2000 nr 11 s.29-30.
12. KALINOWSKA Maria: O wzorcach przydatnych w procesie samooceny pracy szkoły. Dyr. Szk. 2004 nr 4 s.40-43.
13. KOŁODZIEJCZYK Witold: Cztery style zarządzania szkołą. Gaz. Szk. 2000 nr 21 s.8.
14. KOŁODZIEJCZYK Witold: Dyrektor skuteczny. Gaz. Szk. 2000 nr 24 s.8.
15. KOŁODZIEJCZYK Witold: Dyrektor szkoły promotorem e-learning. Dyr. Szk. 2003 nr 11 s.53.
16. KORDZIŃSKI Jarosław: Planowanie w pracy dyrektora szkoły. Gaz. Szk. 2002 nr 36 s.8-9.
17. KOSZMIDER Maria: Zasady zarządzania jakością w pracy dyrektora szkoły. Dyr. Szk. 2003 nr 1 s.9-11.
18. KOZŁOWSKI Waldemar: Spostrzeganie roli intuicji jako źródła inspiracji w rozumieniu sytuacji problemowych : (na przykładzie nauczycieli i dyrektorów szkół). Ruch Pedag. 2004 nr 1/2 s.25-37.
19. MADEJ Krystyna, Babski Zbigniew: Dyrektorem szkoła stoi. Dyr. Szk. 2002 nr 2 s.28-30.
20. MAJKOWSKA Aleksandra: Planowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły. Dyr. Szk. 2004 nr 1 s.14-15.
21. MALINOWSKI Mariusz: Wzór na inteligencję menedżerską dyrektora szkoły (IQ+IE=IM). Dyr. Szk. 2003 nr 11 s.54-57.
22. OGONOWSKA Urszula, SOROKA Grażyna: Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły. Nowe w Szk. 2003 nr 9 dod. s.4-6.
23. OLECH Anna: Dyrektorzy i zarządzanie. Remedium 2001 nr 7-8 s.14-15.
24. ORŁOWSKA Agnieszka: Przepływ informacji w szkole. Konspekt 2001 nr 2 s.32-34.
25. PAWELSKI Leszek: Organ prowadzący a samodzielność dyrektora. Nowe w Szk. 2004 nr 3 wkł. s.1-3.
26. PIKULSKA Barbara: Jakość w edukacji : zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wszystko dla Szk. 2004 nr 2 s.24-25.
27. POPOWICZ Tadeusz: O kryteriach oceny jakości. Nowe w Szk. 2004 nr 3 wkł. s.3-5.
28. PRZYGODZKA-MUSIAŁ Grażyna: Nadzór pedagogiczny w ocenie dyrektorów szkół podstawowych. Dyr. Szk. 2002 nr 9 s.25-26.
29. PRZYGODZKA-MUSIAŁ Grażyna: Wiedza i umiejętności zawodowe dyrektora szkoły. Nowe w Szk. 2001-2002 nr 4 wkł. s.II okł.-1.
30. SEMRAU Joanna: Dialog wszystkich ze wszystkimi.... Dyr. Szk. 2003 nr 3 s.22-23.
31. SENDŁAK Janusz: Zmienia się rola dyrektora szkoły. Nowa Szk. 2001 nr 4 s.19-22.
32. SERMAU Joanna: Raport o jakości edukacji w szkole. Dyr. Szk. 2004 nr 4 s.22-23.
33. SKORUPIŃSKA Jolanta: Dyrektor w oświacie. Nowa Szk. 2003 nr 8 s.60-61.
34. SŁAWIŃSKI Stanisław: Dyrektor jako osoba odpowiedzialna za formację zawodową nauczycieli. Dyr. Szk. 2002 nr 2 s.27-28.
35. SŁAWIŃSKI Stanisław: Nowa rola dyrektorów. Dyr. Szk. 2002 nr 2 s.30-32.
36. SZCZOTKIEWICZ Romuald: Niesprawność w pracy dyrektorów szkół. Dyr. Szk. 2002 nr 10 s.23-25.
37. SZYMAŃSKI Mirosław: Dyrektorzy szkół w świetle opinii własnych i ocen nauczycieli. Nowa Szk. 2001 nr 4 s.23-29.
38. TRZASKA Leszek: Dyrektor a wychowawcy - jakie relacje sprzyjają pracy wychowawczej i profilaktycznej? Gimnazjum 2000 nr 5 s.40-49.
39. WALCZAK Bożena: Motywująca rola dyrektora szkoły. Dyr. Szk. 2003 nr 3 s.8-9.
40. WĄGROWSKA Danuta: Dyrektor - kreatorem i koordynatorem systemu mierzenia jakości pracy szkoły. Szkolne Wieści 2002 nr 1 s.4-5.
41. WERSZYNIN Joanna: Negocjacje w pracy dyrektora szkoły. Prz. Eduk. [Łódź] 2003 nr 4 s.15-16.
42. WITEK Stefan: Dyrektor - profesjonalista. Nowe w Szk. 2002 nr 9 wkł. s.4.
43. WOŁOSZYN Jan: Umiejętności motywacyjne dyrektorów szkół. Dyr. Szk. 2002 nr 12 s.22-24.
44. ZAKRZEWSKA Danuta: Zarządzanie placówką oświatową a jakość jej pracy. Prz. Eduk. [Łódź] 2000 nr spec. s.5-6.
45. ZIELIŃSKI Cezary: Motywowanie łatwiejsze niż się wydaje. Nowe w Szk. 2004 nr 2 wkł. s.2-3.

Przykładowe adresy internetowe:

http://www.eduseek.pl/

http://awans.szkola.pl/oficyna/publish.php?aut=034&art=034_04

http://www.vulcan.edu.pl/biuletyn/bi38/04komputer.html

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony