Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl


Dziecko a media : wybór literatury

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Aftab Parry : Internet a dzieci : uzależnienia i inne niebezpieczeństwa. Warszawa: "Prószyński i S-ka", 2003.
2. Braun-Gałkowska Maria, Grygielski Michał: Zasady kwalifikacji programów telewizyjnych dla różnych okresów wiekowych dzieci i młodzieży. W: Kręgi wychowania. Lublin: Wydaw. KUL, 2003.
3. Braun-Gałkowska Maria, Ulfik-Jaworska Iwona: Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci. Warszawa: "Gaudium", 2002.
4. Dzieci a mass media : materiały z ogólnopolskiego seminarium, Zielona Góra, 22-23 października 1998 r. Warszawa: Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1999.
5. Dziecko we współczesnej kulturze medialnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2003.
6. Erkert Andrea : Zabawy rozwijające zmysły. Kielce: "Jedność", 2002.
7. Grzegorski Zdzisław : Ja, dziecko i TV. Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2000.
8. Izdebska Jadwiga : Miejsce i funkcje wychowawcze środków masowego oddziaływania w czasie wolnym dzieci. Białystok: UWarsz., 1981.
9. Izdebska Jadwiga : Rodzina, dziecko, telewizja : szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. [Wyd. 2] . - Białystok: "Trans Humana", 2001
10. Izdebska Jadwiga : Uwarunkowania efektów oddziaływania wybranych cyklicznych programów TV /telewizji/ na dzieci. Białystok: Dział Wydaw. Filii UW, 1991.
11. Kasztelan Ewa : Stan zareklamowania : reklama wobec dziecka w środkach masowego przekazu. Wrocław: "Atla 2", 1999.
12. Kołodziejczyk Anna : Dziecięca koncepcja fikcji czyli Co jest "na niby" w telewizji. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003.
13. Komorowska J. : Telewizja w życiu dzieci i młodzieży. Łódź: PWN, 1963.
14. Kossowski Paweł : Dziecko i reklama telewizyjna. Warszawa: "Żak", 1999.
15. Kowalczyk Danuta : Szkoła wobec doświadczeń pozaszkolnych uczniów w dobie elektronicznych środków przekazu. Opole: PO. Oficyna Wydawnicza, 1999.
16. Krajewska Beata : Telewizja w życiu dziecka. W: Debiuty naukowe WSHE. Tom 2 Włocławek: WSHE, 1999. s.29-35
17. Litwińska-Malec Katarzyna : Preferowanie przez dzieci audycji telewizyjnych z elementami przemocy a techniki wychowawcze ich rodziców. W: Kręgi wychowania. Lublin: Wydaw. KUL, 2003.
18. Łobos Anna : Język czasopism i programów telewizyjnych dla dzieci. Katowice: Wydaw. UŚ, 2003.
19. Maszczyk Danuta : Młodzież a szkoła równoległa : z badań nad wpływem środków masowego przekazu na wiedzę młodzieży o świecie współczesnym. Katowice: UŚ, 1983.
20. Moia Luciano : Dzieci telewizji?. Warszawa: Wydaw. Księży Marianów, 2002.
21. Nagórny Janusz : Dziecko wśród mediów : wychowanie w rodzinie do korzystania ze środków społecznego przekazu. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, cop. 2004.
22. Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca : incydent czy znak czasu? : materiały z seminarium Wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie. Warszawa 20 - 21 marca 2000 r. Warszawa: Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2000.
23. Pietrzak Henryk : Internet jako szczególny sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. II Kraków: Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, s.240-246
24. Samborska Iwona : Dziecko i telewizja : reklamy i bajki telewizyjne, a zachowania językowe współczesnego przedszkolaka. Bielsko-Biała: Wydaw. ATH - Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2004.
25. Sobierajski Paweł : Wychowująca codzienność, czyli rzecz o wpływie telewizji na rozwój dziecka. W: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego Pedagogika nr 2089 Edukacja a życie codzienne. T. 1 Katowice: Wydaw. UŚ, 2002. s.251-259
26. Socha-Kołodziej Krystyna : Telewizja jako czynnik oddziałujący na dziecko i rodzinę. W: Problemy współczesnej rodziny w Polsce : materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego. Piotrków Trybunalski: Wydaw. Filii Kieleckiej WSP, 1998. s.277-285,
27. Zakrzewska-Manterys Elżbieta : Wizerunek medialny dziecka niepełnosprawnego. W: Dziecko we współczesnej kulturze medialnej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s.71-95

ARTYKUŁY

1. Adamski Andrzej : Karnoprawna ochrona dziecka w sieci Internet. Prok. i Prawo 2003 nr 9 s.59-75
2. Bach-Olasik Teresa : Dziecko przed telewizorem. Por. Domowy 1993 nr 2 s.3-4
3. Bach-Olasik Teresa : Oddziaływanie telewizji na zachowanie agresywne dzieci i młodzieży. Probl. Opiek.-Wychow. 1993 nr 2 s.56-59
4. Baran Agata : Dziecko a przemoc w mediach. Wychowawca 2003 nr 3 s.18-19
5. Berson Ilene R . : Cyberofiary: psychospołeczne konsekwencje wykorzystywania młodzieży za pośrednictwem Internetu. Dziec. Krzywdz. 2003 nr 2 s.72-83
6. Bis Dorota : Dziecko a mass media : szanse i zagrożenia dla procesu wychowania w rodzinie. Rocz. Pedag. Rodz. T. 7 (2003) s.157-169
7. Błaszczyk Anna : Internetowy świat dziecięcych interakcji. Acta Univ. Wratisl., Lit. Nr 7 (1998) s.181-194
8. Braun-Gałkowska Maria : Dziecko w świecie mediów. Eduk. i Dialog 2003 nr 6 s.2-9
9. Braun-Gałkowska Maria : Oddziaływanie Internetu na psychikę dzieci i młodzieży. Eduk. Medialna 2003 nr 3 s.14-20
10. Braun-Gałkowska Maria : Reklama telewizyjna a dzieci (1-2). Eduk. i Dialog 1997 nr 5 s.15-20; nr 6 s.68-72
11. Braun-Gałkowska Maria : Telewizja dzieciom : analiza treści programów. Probl. Opiek.-Wychow. 1995 nr 10 s.10-14
12. Braun-Gałkowska Maria : Telewizyjne dzieci. Eduk.i Dialog 1995 nr 6 s.11-17
13. Bromboszcz Ewa : Percepcja reklamy telewizyjnej przez dzieci. Psychol. Wychow. 1993 nr 1 s.60-66
14. Bromboszcz Ewa : Rola reklamy telewizyjnej w procesie socjalizacji konsumpcji u dzieci. Chowanna 1994 t.1 s.32-41
15. Bruździak Katarzyna : Wpływ telewizji i komputera na psychikę dzieci i młodzieży (artykuły z czasopism z lat 1995-2004). Wszystko dla Szk. 2005 nr 1 s.25
16. Darski Wojciech Marek : Szkoła przemocy. Tyg. Solid. 2000 nr 37 s.14
17. Dąbrowska Monika : Telewizyjna fikcja a rzeczywistość w świadomości dziecka. Probl. Opiek.-Wychow. 2000 nr 3 s.50-51,3 okł.
18. Dolata-Makuch Ewa : Dzieci i młodzież a telewizja i reklama : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-1998. Nowa Szk. 1999 nr 8 s.55-58
19. Dylewski Michał : Przemoc i groza w kreskówkach na tle innych programów dla dzieci. Czas Kult. 2000 nr 5 s.67-71
20. Filas Agnieszka : Teleedukacja : kto wychowuje nasze dzieci. Wprost 1999 nr 3 s.34-35
21. Frycie Stanisław , Koblewska Janina: Wpływ filmu i telewizji na dzieci i młodzież w świetle badań naukowych. Zbliżenia 1993 nr 2 s.29-45
22. Gałkowska Agnieszka : Przemoc w programach TV zagrożeniem dla dzieci. Probl. Rodz. 1998 nr 1 s.40-45
23. Gałkowska Agnieszka : Telewizyjne sceny przemocy a agresja u dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu. Zesz. Nauk. WSP Rzesz., Pedag. Z. 4 (1998) s.83-93
24. Gawryś Filip : Polskie dzieci i telewizja. Więź 1999 nr 11 s.62-66
25. Gogołek Włodzimierz : Dzieci Internetu. Wprost 1998 nr 34 s.51-52
26. Gruchoła Małgorzata : Ochrona dzieci i młodzieży przez prawo medialne V Republiki Francuskiej. Stud. Mediozn. 2004 nr 2 s.38-53
27. Grzywacka Anna , Kowolik Piotr: Pozytywne i negatywne oddziaływanie telewizji na dzieci - wymiar pedagogiczny. Naucz. i Szk. 2002 nr 3/4 s.25-36
28. Hechsman Kinga : Wpływ mass mediów na rozwój i wyobraźnię dzieci i młodzieży : (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Nowa Szk. 1999 nr 4 s.60
29. Izdebska Jadwiga : Dominacja mediów w środowisku wychowawczym dziecka. Edukacja 2000 nr 4 s.29-38
30. Izdebska Jadwiga : Niektóre przejawy ujemnego oddziaływania telewizji na dzieci. Probl. Opiek.-Wychow. 1994 nr 5 s.31-33
31. Izdebska Jadwiga : Telewizja - jako źródło nowych informacji dla dzieci ( na przykładzie wybranych cyklicznych programów telewizyjnych). Zesz.Nauk.UW Białyst.Pr Pedag.1992 t.24 s.185-205
32. Jandy-Brudło Elżbieta : Wpływ telewizji na agresywne zachowanie dzieci i młodzieży. Probl. Opiek.-Wychow. 1993 nr 5 s.205-207
33. Jarco Jan : Dzieci przed telewizorem. [Ujemny wpływ wychowawczy]. Ład 1994 nr 24 dod. s.IV
34. Jaszczyszyn Ewa , Kozłowski A., Pietrewicz B.: Wpływ telewizji na rozwój dziecka. Wychow. w Przedszk. 1993 nr 6 s.329-333
35. Jatulewicz Elżbieta : Co słychać w regionie? : rola mediów w edukacji regionalnej dzieci i młodzieży. Dyr. Szk. 2003 nr 4 s.29-31
36. Juza Marta : Śliczne zabawki i bezbronne ofiary czyli o prezentowaniu dzieci w telewizji. Życie Szk. 2003 nr 10 s.580-585
37. Kadziński Tomasz : Szanse i zagrożenia wychowawcze telewizji w życiu dziecka. Stud. nad Rodz. 2000 nr 1 s.115-122
38. Kamińska-Reyman Jadwiga : Dziecko przed telewizorem. Wiedza i Życie 1997 nr 2 dod. hum. s.31-35
39. Karbowniczek Jolanta : Wpływ mass mediów na agresywne zachowania dzieci. Życie Szk. 2003 nr 7 s.395-397
40. Kasprzak Tomasz : Bezpieczna sieć - o profilaktyce zagrożeń dzieci w Internecie. Dziec. Krzywdz. 2003 nr 2 s.92-102
41. Kielar-Turska Maria : Dziecko w świecie wirtualnym : szanse i zagrożenia. Wychow. w Przedszk. 2002 nr 3 s.131-137
42. Kieniewicz-Górska Joanna : Telewizyjne dzieci. Twoje Dziecko 1996 nr 6 s.48-49
43. Kirwil Lucyna : Jak chronić dziecko przed ekranową przemocą?. Now. Psychol. 1996 nr 2 s.105-113
44. Kirwil Lucyna : Wpływ telewizji na dzieci i młodzież. Probl. Opiek.-Wychow. 1995 nr 6 s.17-22
45. Kłosińska Tatiana : Dziecięcy świat wartości w reklamach telewizyjnych. Życie Szk. 1999 nr 9 s.652-654
46. Kołodziejska Dorota : Dziecko przed telewizorem. Gaz. Szk. 2001 nr 16 s.20
47. Kołodziejska Dorota : Telewizja a rozwój dziecka. Nowe w Szk. 2001-2002 nr 2 s.21-23
48. Kołodziejska Dorota : Telewizja wpływa na rozwój dziecka. Eduk. i Dialog 2002 nr 3 s.46-50
49. Komorowska Małgorzata : Nie dajmy się! [Audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży]. Wychow.Muzycz.Szk.1994 nr 1 s.3-7
50. Konieczna Ewelina : Kultura dziecięcych mediów audiowizualnych. Kult. i Eduk. 2002 nr 2 s.108-114
51. Kossowski Paweł : Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz. 1. Wychow. w Przedszk. 1999 nr 4 s.251-258
52. Kowalczuk Piotr : Wychowanie do odbioru telewizji dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wszystko dla Szk. 2000 nr 6 s.16-23
53. Kowalczyk Danuta : Odbiór telewizji przez młodzież zatrzymaną w Izbie Dziecka. Probl. Opiek.-Wychow. 1992 nr 10 s.441-442
54. Kowalczyk Danuta : Telewizyjne wzory zachowań prospołecznych w percepcji dzieci. Zesz. Nauk., Pedag. UO Z. 34 (1996) s.125-129
55. Krajewska Beata : Przemoc w niektórych programach telewizji a wychowanie dzieci i młodzieży. Zesz. Nauk. WSHE (Włocł.). - T. 8 (2000) s.45-57
56. Krajewska Beata : Rodzice i dzieci przed telewizorem. Probl. Opiek.-Wychow. 2004 nr 3 s.44-45
57. Krajewska Beata : Telewizja w życiu dziecka. Deb. Nauk. WSHE T. 2 (1999) s.29-35
58. Kruszewski Tomasz : Wpływ telewizji na rozwój dziecka i amerykanizację grup społecznych. Wychow. na co Dzień 1996 nr 9 s.11-13
59. Krzysteczko Henryk : Media jako pomoc w rozwoju dzieci i młodzieży : zasady kwalifikacji programów telewizyjnych ze względu na rozwój osobowy. Katecheta 2001 nr 4 s.7-16
60. Kuczyńska Beata : Oddziaływanie telewizji na dzieci. Eduk. i Dialog 2001 nr 7 s.52-55
61. Kusio Urszula : Rola rodziny wobec telewizyjnych scen przemocy oglądanych przez dzieci. Probl. Rodz. 1997 nr 4 s.57-60
62. Legutko Piotr : Chronić dziecięcą wyobraźnię : jest społeczny projekt ustawy o zakazie promowania przemocy w środkach masowego przekazu. Nowe Państ. 2001 nr 37 s.20-21
63. Lipiński Andrzej : Zabójczy wdzięk Rambo. [Wpływ programów telewizyjnych na osobowość dziecka]. Prz. Tyg. 1991 nr 39 s.10
64. Long William : Polityka i interwencje publiczne organów ochrony środowiska wobec palenia tytoniu: komunikacja społeczna na rzecz redukcji ekspozycji dzieci na bierne palenie tytoniu : [tł.]. Alkoh. i Narkom. 1999 nr 3 s.433-447
65. Madejska Janina : Wpływ telewizji na agresywne zachowanie dzieci i młodzieży (bibliografia w wyborze). Nowa Szk. 1994 nr 4 s.208
66. Masiuk Teresa Regina : Reklama w oczach dzieci. Wychow.w Przedszk. 1994 nr 10 s.586-591
67. Pankowska Krystyna : Przeludnienie w świecie dziecka. Plast. i Wychow. 1999 nr 2 s.32-35 (Kształcenie umiejętności krytycznego odbioru obrazów filmowych i telewizyjnych)
68. Perzyńska Ewa : Czy nasze dzieci są telemaniakami?. Eduk. i Dialog 2002 nr 3 s.50-54
69. Pomirska Zofia : Ekspansja mediów a rozwijanie uczniowskich kompetencji czytelniczych. Forum Eduk. 2001 nr 2/3 s.74-78
70. Przerabianie dzieci w konsumentów. Gaz. Szk. 2004 nr 50 s.15-16
71. Radomiak I w o n a : Jak oderwać dzieci od telewizora?. Życie Szk. 2004 nr 6 s.40-41
72. Rogalińska Izabela : Czy oglądanie telewizji przez dzieci wpływa na rozwój mózgu?. Nowa Szk. 1994 nr 2 s.103-104
73. Romanowska Dorota : Szklane marzenia.[Wpływ telewizji na dzieci]. Wprost 1994 nr 45 s.33-34,il.wykr.
74. Sarzyński Piotr : Dzieci patrzą ... [Programy telewizyjne]. Polityka 1993 nr 22 s.10
75. Sikorska Maria : Wpływ telewizji i "agresywnych" gier komputerowych na psychikę dziecka. Wychow. na co Dzień 2004 nr 6 s.14-15
76. Sitarczyk Małgorzata : "Telewizyjny styl życia" w opinii dzieci i rodziców. Wychow. w Przedszk. 1998 nr 8 s.579-587
77. Szymańska Bernadeta : O mediach, przez media, dla mediów. Eduk. i Dialog 2004 nr 4 s.54-59
78. Szymik Małgorzata : Wpływ telewizji na wzrost agresywności u dzieci. Wychow. w Przedszk. 1998 nr 4 s.346-350
79. Wagner Iwona : Telewizja a agresywne zachowania dzieci i młodzieży : próba analizy socjopedagogicznej. Auxil. Soc. 2001 nr 2 s.45-51
80. Wencel Wojciech : Urodzeni mordercy. Nowe Państw. 2003 nr 7 s.52-53
81. Wittbrot Marek : Stracony czas. W Drodze 2000 [nr] 7 s.92-96
82. Wojdan-Jaskulska Renata : Casus włoski : [Wpływ telewizji na dzieci]. Eduk.i Dialog 1995 nr 6 s.18-24
83. Wojtasik Łukasz : Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie. Dziec. Krzywdz. 2003 nr 2 s.54-71
84. Wypustek Katarzyna : Dzieci w sieci. Wprost 2000 nr 23 dod. s.4-5
85. Zagrożenia wykorzystywaniem seksualnym dzieci w Internecie - wyniki badań empirycznych. Dziec. Krzywdz. Nr 2 (2003) s.84-91
86. Zawada Anna : Wpływ mediów na socjalizację społeczną dzieci i młodzieży. Auxil. Soc. 2003 nr 2 s.170-175
87. Zawadzki Michał : Przemoc i agresja w mediach a zachowania agresywne (zwłaszcza dzieci i młodzieży). Prz. Więzien. Pol. Nr 40/41 (2003) s.104-112

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony