Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl


ROWID HENRYK (1877-1944) :
wybór literatury

Bibliografia podmiotowa

1. ROWID Henryk: Jednostka a społeczeństwo w wychowaniu współczesnym : (na tle koncepcji osobowości w Chowannie Trentowskiego). Kraków: Gebethner i Wolff, 1934.
2. ROWID Henryk: Młodzież współczesna w świetle własnej opinji : uwagi o kulturze młodzieży szkół średnich. Kraków: Gebethner i Wolff, 1936.
3. ROWID Henryk: Nowa organizacja studiów nauczycielskich w Polsce i za granicą. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1931
4. ROWID Henryk: Podstawy i zasady wychowania. Warszawa: Wspólna Sprawa, 1957
5. ROWID Henryk: Podstawy pedagogiki Trentowskiego. Lwów: Ksiąznica Atlas, 1920.
6. ROWID Henryk: Psychologia pedagogiczna. Cz. 1. Wyd. 3. Kraków: Gebethner i Wolff, 1937.
7. ROWID Henryk: Psychologia pedagogiczna. Cz. 2. Wyd. 3. Kraków: Gebethner i Wolff, 1938.
8. ROWID Henryk: Psychologia świadczenia i problem sugestii. Lwów: Lwowska Biblioteczka Pedagogiczna, 1938.
9. ROWID Henryk: Rozbrojenie duchowe a nowa szkoła. Kraków: Gebethner i Wolff, 1933.
10. ROWID Henryk: System daltoński w szkole powszechnej : z zagadnień współczesnej metodyki. Warszawa: Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1933.
11. ROWID Henryk: Szkoła twórcza : podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły. Warszawa: Książka i Wiedza, 1958.
12. ROWID Henryk: Środowisko i jego funkcja wychowawcza. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1936.
13. ROWID Henryk: Z metodyki wypracowań pisemnych : zbiorek wolnych ćwiczeń dzieci. Lwów: Księgarnia Polska, 1920.
14. ROWID Henryk: Zagadnienia autonomji w wychowaniu. Kraków, 1935.

Bibliografia przedmiotowa

1. CZERNIEWSKI Wiktor: Henryk Rowid (12 XI 1877-31 VII 1944). Ruch Pedag. 1965 nr 5/6 s.105-109.
2. INGLOT Franciszek: Henryk Rowid (1877-1944). Prz. Hist.-Ośw. 1947 nr 2 s.191-193.
3. JAKUBIEC J.: Działalność Henryka Rowida. Ruch Pedag. 1945/1946 nr 1/4 s.4-10.
4. JAŁMUŻNA Tadeusz: Aktualność koncepcji pedagogicznej Henryka Rowida. Acta UL 1977 Ser. 1 z. 21 s.15-22.
5. JAŁMUŻNA Tadeusz: Personalizm pedagogiczny Henryka Rowida a wychowanie do życia w pokoju. Biul. Cent. Bad. Pok. 1994 z. 1 s.43-48.
6. JAŁMUŻNA Tadeusz: Podmiotowość w wychowaniu jako wartość ogólnoludzka w teorii pedagogicznej Henryka Rowida. Piotr. Stud. Pedag. T. 3 (1996) s.131-139.
7. KOŹMIAN Danuta: teoretyczne przesłanki koncepcji kształcenia nauczycieli w poglądach Henryka Rowida (1877-1944). Zesz. Nauk. Pr. Inst. Pedag. / Uszczec. Nr 1 (1997) s.147-158.
8. KRASUSKI Józef: Koncepcja szkoły twórczej Henryka Rowida. Studia Kieleckie 1982 nr 2 s.23-29.
9. KROCHMALSKA-GAWROSIŃSKA Ewa: "Bóstwo człowiecze" - idea ciągłego doskonalenia się człowieka w poglądach Henryka Rowida. Z Dośw. Pedag. 2000 nr 2 s.30-36.
10. KROCHMALSKA-GAWROSIŃSKA Ewa: Aktualność poglądów Henryka Rowida we współczesnym nauczaniu propedeutycznym. Z Dośw. Pedag. 2000 nr 1 s.161-164.
11. KROCHMALSKA-GAWROSIŃSKA Ewa: Niektóre problemy dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne w twórczości Henryka Rowida. Piotr. Stud. Pedag. T. 7 (2000) s.133-138.
12. MICHALSKI Stanisław: Funkcja wychowawcza szkoły w środowisku, w wersji Henryka Rowida. Życie Szk. 1983 nr 1 s.5-11.
13. MICHALSKI Stanisław: Poglądy Henryka Rowida na kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli. Życie Szk. 1983 nr 10 s.542-550.
14. MICHALSKI Stanisław: Rola Henryka Rowida w upowszechnianiu teorii pedagogicznej w Galicji. Chowanna 1984 z. 3 s.325-336.
15. MICHALSKI Stanisław: Wkład Henryka Rowida w rozwój koncepcji systemu edukacji w okresie niewoli narodowej. Chowanna 1986 z. 1 s.78-98.
16. OKOŃ Wincenty: "Szkoła twórcza" Rowida - miraż czy rzeczywistość. Ruch Pedag. 1998 nr 1/2 s.11-18.
17. PALKA Stanisław: Aktywizacja poznawcza uczniów w nowoczesnej szkole - na przykładzie wybranych poglądów Henryka Rowida, Zygmunta Mysłakowskiego i Jana Zaborowskiego. Hejnał Ośw. 1999 nr 3 s.20-22.
18. POLMIŃSKI Wiesław: Sympozjum naukowe poświęcone Henrykowi Rowidowi. Dydak. Szk. Wyż. 1979 nr 3 s.183-185.
19. SZMYD Jan: Problemy psychologii w polskiej psychologii wychowawczej pierwszej połowy XX wieku - A. Szycówna, H. Rowid. Euhemer 1987 nr 3-4 s.31-40.
20. SZUMSKI Antoni: W walce o postępową szkołę : rzecz o Henryku Rowidzie. Warszawa: PWN, 1977.
21. ZAWODNA Teresa: Działalność Henryka Rowida na stanowisku redaktora "Ruchu Pedagogicznego" : (w setną rocznicę urodzin 1877-1944). Zesz. Nauk. WSP Szczec. Pr. Wydz. Pedag. 1980 nr 10 s.174-189.
22. ZBOROWSKI Jan: Działalność Henryka Rowida w kształceniu nauczycieli. Studia Kieleckie 1982 nr 2 s.31-36.
23. ZBOROWSKI Jan: Działalność pedagogiczna Henryka Rowida. Chowanna 1958 z. 3/4 s.186-199.
24. ZBOROWSKI Jan: Henryk Rowid i jego koncepcja nauczania początkowego : [oraz] Wykaz publikacji. Nowa Szk. 1972 nr 6 s.62-65.
25. ZYCH Adam: Henryk Rowid. Studia Kieleckie 1982 nr 2 s.19-22.

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony