Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Konflikt:
wybór literatury

1. Aranowska E.M., Sławińska J. B.: Nasilenie konfliktów a intensywność używania alkoholu wśród studentów. Psychol. Wychow. 1992 nr 2/3 s.156-168
2. Aszyk Piotr: Konflikty moralne a etyka. Kraków: Wydaw. WAM,1998
3. Balawajder Krystyna: Konflikty interpersonalne: analiza psychologiczna. Katowice: UŚ,1992
4. Balawajder Krystyna: Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w związkach interpersonalnych. Chowanna 1994 t.2 s.17-28
5. Balawajder Krystyna: Między zależnością człowieka od innych a autonomią - przyczyny konfliktów interpersonalnych. Psychol. Probl. Funk. Człow. UŚL 1992 t.10 s.86-99
6. Balawajder Krystyna: Percepcja partnera i siebie w sytuacji konfliktu interpersonalnego. Psych. Wychow. 1995 nr 2 s.155-161
7. Balawajder Krystyna: Strategie zachowań w konflikcie między partnerami bliskiego związku interpersonalnego. Czas Psychol. 1997 nr 1 s. 43-47
8. Bałon Anna, Lesiuk Elżbieta: Konflikty szkolne. Gaz. Szk. 2002 nr 7 s.14
9. Barłóg K.: Konflikty szkolne młodzieży męskiej. Ruch. Pedag. 1990 nr 5-6 s.98-103
10. Bar-Tal Daniel: Przekonania społeczne w czasie nierozwiązywalnych konfliktów. Stud. Psychol.1999 z. 2 s. 175-198
11. Beck Aaron T.: Miłość nie wystarczy: jak rozwiązywać nieporozumienia i konflikty małżeńskie. Poznań: Media Rodzina of Poznań,cop. 1996
12. Białyszewski Henryk: Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe,1983
13. Biernat Tomasz: Jak sobie radzić z konfliktami między rodzeństwem? Wychow. na co Dzień 1995 nr 12 s.23-24
14. Błaszczyk Anna: O konfliktach prezentowanych na scenie, czyli o dramacie. Scenariusz powtórzeniowej lekcji języka polskiego dla gimnazjum. Wszystko dla Szk. 2003 nr 4 s.22-23
15. Bylok Felicjan: Przyczyny konfliktów między wychowawcą w wychowankiem. Probl. Opiek.-Wychow. 1998 nr 4 s.30-31
16. Chełpa Stanisław, Witkowski Tomasz: Psychologia konfliktów: praktyka radzenia sobie ze sporami. Wyd. 3 [Wrocław]: "Moderator",cop. 2004
17. Cywińska Małgorzata: Konflikty interpersonalne dzieci w młodszym wieku szkolnym w projekcjach i sądach dziecięcych. Poznań Wydaw. Nauk. UAM 2004
18. Cywińska Małgorzata: Konflikty interpersonalne wśród dzieci Poznań: "Eruditus",1995
19. Cywińska Małgorzata: Środowisko rodzinne dzieci a ich zachowania w konfliktach z rówieśnikami. Opieka Wychow. Ter. 1999 nr 4 s. 15-19
20. Cywińska Małgorzata: Wychodzenie z konfliktów interpersonalnych w środowisku dzieci pięcio- i sześcioletnich. Stud. Eduk. 1995 nr 1 s.177-191
21. Cywińska Małgorzata: Zjawiska konfliktowe wśród dzieci Cz. 2 Wychow. w Przedszk. 1999 nr 8 s. 569-573
22. Cywińska Małgorzata: Zjawiska konfliktowe wśród dzieci przedszkolnych Cz. 1 Wychow. w Przedszk. 1999 nr 7 s. 493-498
23. Dakowicz Andrzej: Strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Test 1996 nr 4 s. 181-184
24. Dana Daniel: Rozwiązywanie konfliktów. Warszawa: Państ. Wydaw. Ekonomiczne,1993
25. Dąbrowska Agnieszka: Rozwiązywanie konfliktów w życiu małżeństwa i rodziny. Pedag. Społ. 2002 nr 4 s.73-79
26. Falkowska Elżbieta: Dyrektor placówki oświatowej wobec konfliktu. Dyr. Szk. 2002 nr 6 s.20-21
27. Filus Małgorzata: Poziom współdziałania w sytuacjach wewnątrzgrupowego konfliktu interesów a samoakceptacja. Ann. UMCS, Sect. J Vol. 11 (1998) s. 93-114
28. Fischaleck Fritz: Uczciwa kłótnia małżeńska: jak rozwiązywać konflikty. Wyd. 2 Warszawa: "Pax",2000
29. Fuchs Birgit: Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie Kielce: "Jedność",2003
30. Gajda Janusz: Dziecko a konflikty małżeńskie [Wyd. 2 uzup. i popr.] Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,1986
31. Gawryś Maria: Rozwiązywanie konfliktów w klasie. Eduk. i Dialog 2002 nr 8 s.35-39
32. Głowacka Jolanta, Jankowska Urszula: Rodziny zgodne i konfliktowe. Jaka jest moja rodzina?: scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy I gimnazjum. Wszystko dla Szk. 2003 nr 2 s.8-9
33. Gordon Thomas: Wychowanie bez porażek w praktyce: jak rozwiązywać konflikty z dziećmi? .-Wyd. 8 Warszawa: "Pax",2004
34. Grzelak Janusz Łukasz: Konflikt interesów: analiza psychologiczna. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe,1978
35. Gurtler Helga: Jak rozwiązywać konflikty w rodzinie: uśmiech zamiast łez. Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL,cop. 2003
36. Gut Jerzy, Haman Wojciech: Docenić konflikt: od walki i manipulacji do współpracy. Wyd 3. popr Warszawa: "Kontrakt", 2001
37. Hauk Diemut: Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji Kielce: "Jedność",2002
38. Iwaszków Iwo: Jak należy postępować z uczniem w sytuacji konfliktowej: poradnik dla nauczycieli Wrocław: "Alta 2",2003
39. Jędrych Anna: "Z nami zgoda", czyli jak rozwiązywać konflikty: scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum. Wszystko dla Szk. 2003 nr 11 s.1-3
40. Kamińska Jadwiga: Swoi i obcy: dialektyka konfliktów i współpracy w życiu społecznym. Kult. i Eduk. 1999 nr 2/3 s. 68-75
41. Kamiński Jacek: Menedżer w roli "trzeciej strony" w sytuacjach konfliktowych Zesz. Nauk. WSZarządz. Warsz. 2000 nr 1 s. 103-111
42. Kamiński Jacek: Negocjowanie: techniki rozwiązywania konfliktów. Warszawa: "Poltext",2003
43. Kijowska Iwona: Nauczmy się rozwiązywania konfliktów. Nowe w Szk. 2003 nr 7-8 s.38, 39, 40, 41, 42
44. Konflikt i walka / red. Anna Żuk Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,1996
45. Konflikty i pojednanie / Jacques Sommet [i in.] Warszawa: Oficyna "Przeglądu Powszechnego",1992
46. Kowalczyk-Grzenkowicz Jolanta: Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,2003
47. Kozakiewicz Mikołaj: Zaproszenie do rozmowy: o seksie, o konfliktach, o dojrzewaniu, o kompleksach, o takcie, o partnerstwie, o katastrofach wychowawczych. Wyd. 2] Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,1981
48. Kranas Grażyna: Postawy interpersonalne a rozwiązywanie konfliktu interesów Warszawa: Wydawnictwa UW,1984
49. Kriegelewicz Olga: Kwestionariusz do badania strategii rozwiązywania konfliktów w parze małżeńskiej. Now. Psychol. 2003 nr 4 s.15-31
50. Krosny-Wekselberg Iwona: Czy relacja nauczyciele - rodzice musi być konfliktowa? Warszt. Polonist. 1994 nr 4 s.93-99
51. Krzemionka-Brózda Dorota: Nauczyciele wobec konfliktów w klasie szkolnej. Kiel. Stud. Pedag. T. 12 (1999) s. 109-127
52. Kuskowska Bożenna: Konflikty szkolne. Gaz. Szk. 2003 nr 27 s.17, 20
53. Kwaśniewski Krzysztof: Zderzenie kultur: tożsamość a aspekty konfliktów i tolerancji Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe,1982
54. Lieberman David J.: Sztuka rozwiązywania konfliktów: jak porozumieć się w każdej sytuacji. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne,2004
55. Łysek Jan: Rola nauczyciela w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami. Naucz. I Szk. 1999 nr 2 s. 69-78
56. M.S.: Konflikt. Konfrontacja - kompromis [konspekt zajęć]. Gaz. Szk. 2003 nr 11 s.17
57. Macek Iwona: Konflikty Wrocław: Wrocławska Oficyna Nauczycielska,1993
58. Małżeństwo, męskość, kobiecość, miłość, konflikt / red. nauk. Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska Poznań: Wydaw. Fundacji Humaniora,2001
59. Meissner Karol: Konflikty psychiczne Wyd. 2 Poznań: "Jerozolima",cop. 2001
60. Olubiński Andrzej: Konflikty małżeńskie a warunki i efekty wychowania w rodzinie: (studium eksploracyjne). Toruń: UMK,1987
61. Palka T.: Konflikty wśród dzieci w grupie przedszkolnej i społeczne przyczyny ich powstawania. Ruch. Pedag. 1991 nr 1/2 s.70-77
62. Pawlak Zdzisław: O konfliktach. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe,1987
63. Pawłowska R.: Wpływ konfliktów między rodzicami na sytuację dziecka w młodszym wieku szkolnym. Probl. Rodz. 1990 nr 5 a.19-22
64. Piegdoń Alicja: "Czy na świecie muszą istnieć konflikty?: scenariusz lekcji w gimnazjum. Geogr. w Szk. 2001 nr 2 s.93-97
65. Pietrzyk Agnieszka: Negocjacja i mediacja jako sposoby kierowania konfliktami. Prz. Psychol. 1996 nr 3/4 s. 75-88
66. Pilszak Mariola: Opór i konflikty w zespołach ludzkich. Kwart. Eduk. 2000 [nr] 2 s. 30-36
67. Prokop Jan: "Wojna święta"? W Drodze 1995 nr 11 s.28-30 (Etyczne aspekty konfliktów)
68. Przybył Iwona: Przyczyny, płaszczyzny i przebieg konfliktów w małżeństwach bezdzietnych. Rocz. Socjol. Rodz. T. 14 (2002) s.113-131
69. Przygońska Ewa: Nauczyciele i uczniowie o konfliktach szkolnych. Edukacja 1996 r 3 s.43-60
70. Przygońska Ewa: Negocjacje w szkolnych konfliktach. Nowa Szk. 1997 nr 6 s.13-17
71. Przygońska Ewa: Regulowanie szkolnych konfliktów. Nowa Szk. 1997 nr 8 s.24-28
72. Quilliam Susan: Jak przestać się kłócić?: 10 etapów wychodzenia z konfliktu Warszawa: "Diogenes": "Świat Książki"",2000
73. Rauch Gerry: Rozwiązywanie konfliktów: łagodzenie napięcia w trudnych relacjach Kraków: Wydaw. WAM,1994
74. Rosmus Renata: Trening rozwiązywania konfliktów. Probl. Opiek.-Wychow. 1996 nr 4 s.24-27
75. Rutkowski Robert: Konflikty i ich rozwiązywanie w środowisku domu dziecka Opieka Wychow. Ter.1999 nr 1 s. 8-14
76. Rylke Hanna: Jak nawiązać kontakt z wychowankiem. Probl. Opiek.-Wychow. 1994 nr 8 s.22-26
77. Ryś Maria: Jakość małżeństwa a komunikowanie się małżonków i sposoby rozwiązywania wzajemnych konfliktów. Probl. Rodz. 1996 nr 5 s.5-16
78. Ryś Maria: Konflikty w rodzinie niszczą czy budują ? Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej,1994
79. Sikorski Wiesław: Konflikty między nauczycielami a agresywność uczniów. Eduk. i Dialog 2000 nr 5 s.49-55
80. Sikorski Wiesław: Wpływ konfliktów dorosłych na dzieci. Probl. Opiek.-Wychow. 2003 nr 3 s.36-38
81. Skowronek Anna: Konflikty we współczesnej szkole i metody ich rozwiązywania Kiel. Stud. Pedag. T. 12 (1999) s. 59-88
82. Stankiewicz Dariusz: Kierowanie konfliktem - głos w dyskusji na temat agresji w szkołach. Dyr. Szk. 2003 nr 12 s.28-29
83. Szklarski Andrzej: Postawy dzieci polskich i szwedzkich wobec konfliktów. Teraź. Człow. Eduk. 1998 nr 2 s.89-96
84. Środa Magdalena: Konflikt, dialog i dobrodziejstwa rozumu. Etyka Nr 32 (1999) s. 129-134
85. Świerniak Andrzej: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktowych: podstawy teoretyczne Wyd. 2 Gliwice: Wydaw. PŚ
86. Tatarowicz Jan: "Golono - czy strzyżono?": dramowe negocjacje w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych. Drama 1998 z.26 s.6-8
87. Tejera De Meer Manuel: Pierwsze konflikty dziecka. Pelplin: Wydaw. Diecezjalne Kraków: "M",cop. 1995
88. Tryjarska Barbara: Kary doznawane w dzieciństwie a zachowania w konfliktach małżeńskich. Psychol. Jakości Życia 2002 nr 1 s.123-143
89. Trzebiński Jerzy, Najda Magdalena: Poznawczy schemat struktury grupy jako przesłanka oceny racji w konfliktach. Prz. Psychol. 1995 nr 1/2 s. 85-101
90. Tyrna-Łoj Iwona: Twórcze rozwiązywanie konfliktów między nauczycielem a uczniem. Chowanna 1999 t.1/2 s.8-23
91. Vopel Klaus W.: Kreatywne rozwiązywanie konfliktów: zabawyi ćwiczenia dla grup. Kielce: "Jedność",2003
92. Wadas-Gadawska Anna: Jak rozwiązywałam niektóre konflikty w klasie. Naucz. Początk. 2001/2002 nr 2 s.45-46
93. Wierzbicki Kazimierz: Rozwiązywanie konfliktów przy pomocy "metody 4 kroków". Hum. Pr. 1998 nr 3 s.56-58
94. Wojciechowski Mieczysław: Czy można coś zrobić, by kłótnia skończyła się pomyślnie? Probl. Opiek.-Wychow. 1999 nr 2 s. 33-35
95. Wojciechowski Mieczysław: Konflikt - jak go rozumieć. (cz.1). Remedium 1999 nr 3 s.18-20; nr 4 s.16-19
96. Wright H. Norman: Konflikty ?: [jak zrozumieć współmałżonka nie zgadzając się z nim] [Wyd. 2] Warszawa: "Vocatio",1994
97. Zattoni Mariateresa, Gillini Gilberto: Jak chronić dziecko przed cierpieniem: jak pomóc dziecku stawiać czoło konfliktom, cierpieniu i śmierci w rodzinie?,Kraków: "eSPe",2002
98. Zbiegień-Maciąg Lidia: Negocjowanie i negocjacje: sposób na konflikty [Wyd. 2 ] Kłudzienko: Centrum Kreowania Liderów,[1994]
99. Zellma Anna: Konflikty: katecheta - młodzież: szansa czy zagrożenie? Katecheta 2002 nr 7/8 s.3-13
100. Zellma Anna: Pomoc katechety w rozwiązywaniu przeżywanych przez katechizowaną młodzież konfliktów: (na przykładzie badań empirycznych). Rocz. Teol. (Lub.) 1998 z. 6 s.267-285
101. Żłobicki Wiktor: Od konfliktu interesów do współdziałania - ewolucja wzajemnych kontaktów rodziny i szkoły. Acta Univ. Wratisl., Pr. Pedag. nr 113 (1996) s.133-145

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony