Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Kształcenie ustawiczne dorosłych:
wybór literatury za lata 1995-2005

Wydawnictwa zwarte

1. ALEKSANDER Tadeusz: Andragogika : podręcznik dla studentów szkół wyższych. // Ostrowiec Św[iętokrzyski]: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2002.
2. ALEKSANDER Tadeusz: Optymalizacja pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych : (potrzeba i kierunki modernizacji dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr pracowniczych w Polsce). // Kraków: "Impuls", 1998. Sygnatury: 255772 Cz
3. Alternatywne modele kształcenia nauczycieli. // Lublin: Wydaw. UMCS, 1995. Sygnatury: 252813 Cz
4. BEDNARCZYK Henryk: Zadania zawodowe i kształcenie mechaników. // Radom: ITE, cop. 1996. Sygnatury: 284941, 287360
5. BOYDELL Tom, LEARY Malcolm: Identyfikacja potrzeb szkoleniowych. // Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, 2001.
6. CZERNIAWSKA Olga: Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii : szkice i rozprawy. // Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000. Sygnatury: 272810 Cz, 272811
7. Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników. Pod red. Bogusława Pietrulewicza.// Zielona Góra: Agencja Gospodarki Nauki i Organizacji, Instytut Techniki WSP, 2000. Sygnatury: 284823
8. Edukacja dorosłych - służba społeczna. Pod red. Henryka Bednarczyka. // Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2002. Sygnatury: 284940 Cz
9. Edukacja dorosłych : teoria i praktyka w okresie przemian. Pod red. Jana Sarana. // Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. Sygnatury: 287971 Cz
10. Edukacja dorosłych : w perspektywie integrowania się Europy. Red. nauk. Zdzisław Wołk. // Zielona Góra: Wyższa Szk. Pedag. im. T. Kotarbińskiego, 2000. Sygnatury: 269360 Cz, 284842
11. Edukacja dorosłych w erze globalizmu. Red. Tomasz Kruszewski. // Płock: "Novum", 2002. // t. 25. Ped. 3338 Sygnatury: 284039 Cz
12. Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzynarodowej perspektywie. Red. nauk. Maria Kocójowa. // Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1999. Sygnatury: 264564 Bibl.
13. Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej : (wybrane problemy). Pod red. Tadeusza Aleksandra. // Poznań: "Eruditus", 1998.
14. Edukacja wobec współczesnego rynku pracy. Pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. // Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2002. // Nr 8 (28) 2002. Sygnatury: 268172, 295459
15. GAŚ Zbigniew B.: Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli. // Lublin: Wydaw. UMCS, 2001. Sygnatury: 276829 Cz, 284788
16. GERLACH Ryszard : Nauczyciel w pozaszkolnych formach oświaty zawodowej w Polsce. // Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1997. Sygnatury: 252982 Cz, 259863
17. GREGER Norbert F. B.: Zawodowe kształcenie ustawiczne w Republice Federalnej Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem firm symulacyjnych. // Warszawa ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. // t. 26. Sygnatury: 284946 Cz
18. GRIESE Hartmut M. : Szkice z socjologii wychowania i andragogiki. // Łódź: "Dajas", 2002. Sygnatury: 288977 Cz
19. HALICKI Jerzy: Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej : studium historyczno-porównawcze. // Białystok: "Trans Humana", 2000. Sygnatury: 272307
20. Informatyczne przygotowanie nauczycieli : dylematy kształcenia ustawicznego. Pod red. Barbary Kędzierskiej. // Kraków: "Rabid", 2001. Sygnatury: 278613, 278956
21. Informatyczne przygotowanie nauczycieli : kształcenie zdalne - uwarunkowania, bariery, prognozy. Pod red. Jacka Migdałka. // Kraków: "Rabid", 2003. Sygnatury: 290114 Cz
22. Jakość kształcenia w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. Pod red. Mariana Piotrowskiego. // Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego, cop. 2001. Sygnatury: 279032 Cz
23. JANKOWSKI Dzierżymir, Przyszczypkowski Kazimierz, Skrzypczak Józef: Podstawy edukacji dorosłych : zarys problematyki. // [Wyd. 2] . - Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 1999. Sygnatury: 261507 Cz, 263279
24. KACZOR Stanisław: Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian. // Radom: Wydaw. i Zakład Poligrafii. Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego, 1993. Sygnatury: 242923 Cz., 242924
25. KARGUL Józef: Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych : przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej. // Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, 2001. Sygnatury: 275607 Cz, 275635
26. Kieleckie studia pedagogiczne i psychologiczne. T. 10, Kultura i edukacja ustawiczna : wybrane zagadnienia. Pod red. Tadeusza Aleksandra. // Kielce: Wyższa Szk. Pedag. im. J. Kochanowskiego, 1995. Sygnatury: 236865
27. KISZCZAK Maria Teresa: Samokształcenie a rozwój zawodowy nauczycieli. // Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1990. Sygnatury: 232965 Cz, 232966, 241680
28. KROSNY Józef: Kształcenie i doskonalenie kadr kierowniczych szkół rolniczych. // Brwinów: CDNSR, 1996.
29. Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy. Pod red. Ryszarda Gerlacha. // Bydgoszcz: Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2002. Sygnatury: 281176 Cz
30. Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia. Pod red. Zbigniewa Pawła Kruszewskiego. // Płock: "Novum", 2003. // T. 29. Sygnatury: 288141 Cz
31. Kształcenie ustawiczne i jego praktyczny wymiar. Red. nauk. Wojciech Horyń. // Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, 2003.
32. Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy. Red. nauk. Zofia Hasińska. // Wrocław: Wydaw. WSZ "Edukacja", 2001. Sygnatury: 282818 Cz
33. Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem. Pod red. Katarzyny Głębickiej. // Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2001. Sygnatury: 281874
34. Nauczanie i uczenie się : na drodze do uczącego się społeczeństwa. Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia // Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, cop. 1997. Sygnatury: 256479 Cz, 256480, 273115 - 273116
35. Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej. T. 1, Okolicznościowy. Pod red. Henryka Błażejowskiego. // Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1998.
36. Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej. T. 2, Problemowy. Pod red. Ryszarda Gerlacha. // Bydgoszcz: Wydaw. Uczelniane WSP, 1998.
37. Oświata dorosłych : nowe uwarunkowania i wyzwania. Pod red. Rafała Piwowarskiego. // Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1998. Ped. 2753 Sygnatury: 262929 Cz, 262930
38. Problemy edukacji młodzieży i dorosłych w warunkach transformacji. Pod red. Jana Bogusza. // Lublin: Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, [1995?]. Sygnatury: 245616 Cz
39. Problemy rozwoju idei ustawicznego kształcenia : w pięćdziesięciolecie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : praca zbiorowa. Pod red. Lucjana Olszewskiego. // Warszawa: WSP TWP, cop. 2001. Sygnatury: 275639 Cz
40. PRZYBYLSKA Ewa: System edukacji dorosłych w Republice Federalnej Niemiec. // Radom: Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, cop. 1999.
41. PRZYSZCZYPKOWSKI Kazimierz, Solarczyk-Ambrozik Ewa: Zmiana społeczna a kompetencje edukacyjne dorosłych. // Koszalin: "Miscellanea", 1995. Sygnatury: 254880 Cz
42. PRZYSZCZYPKOWSKI Kazimierz: Oświata dorosłych. // Poznań; Toruń: "Edytor", 1999.
43. RAE Leslie: Planowanie i projektowanie szkoleń. // Wyd. 2 . - Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydaw. Profesjonalnych "ABC", 2001.
44. SIELATYCKI Mirosław: Materiały szkoleniowe - jak je tworzyć : poradnik dla prowadzących szkolenia. // Warszawa: CODN, 2004. Sygnatury: 292036 Cz
45. SIEMIENIECKI Bronisław: Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych. // [Wyd. 5 popr. i uzup.] . - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1998. Sygnatury: 260853 - 260854, 261939
46. SOLARCZYK Hanna: Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym. // Toruń: Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001.
47. SOLARCZYK-AMBROZIK Ewa: Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej : miedzy wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi. / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu // Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2004. // nr 119. Sygnatury: 295377
48. Społeczny wymiar edukacji ustawicznej. Pod red. Henryka Bednarczyka. // Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2004. Sygnatury: 295270
49. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010. // Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, cop. 2003. Sygnatury: 290051 Cz
50. Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych : praca zbiorowa. Pod kier. Tadeusza Aleksandra. // Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1999. // t. 13. Sygnatury: 250808 Cz, 250809, 269071
51. TUROS Lucjan: Andragogika ogólna. // Wyd. 2 rozsz. . - Warszawa: "Żak", 1999. Sygnatury: 259144 Cz, 263630 - 263634
52. Wokół problemów kształcenia ustawicznego. Pod red. Henryka Bednarczyka. // Warszawa; Ryki; Radom: ITE, 1999. Sygnatury: 263272 Cz
53. WOLTER Edyta: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkól rolniczych w Drugiej Rzeczypospolitej. // Poznań: "Eruditus", 1997.
54. Wprowadzenie do andragogiki : praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Wujka. // Warszawa: Wydaw. ITE, 1996. Sygnatury: 253703 Cz, 253704, 259770, 261054
55. Wybrane zagadnienia z oświaty dorosłych : skrypt dla studentów pedagogiki. Pod red. Józefa Skrzypczaka. // [ Wyd. 3] . - Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 1995. Sygnatury: 246698, 262521
56. ZIELIŃSKA Renata: Kształcenie ustawiczne jako współczesna strategia edukacyjna : nowe tendencje w andragogice = Weiterbildung als gesellschaftliche Bildungsstartegie : neue Tendenzen in der Weiterbildung. // Szczecin: Wydaw. Archiwum Państ., 1996.
57. ZIELIŃSKA Renata: Kształcenie ustawiczne jako współczesna strategia edukacyjna : nowe tendencje w andragogice. // Szczecin: 1996.

Artykuły

1. BALICKI Andrzej, ŁYSKAWA Janusz, SZREDER Mirosław: Badanie ustawicznego kształcenia zawodowego (continuing vocational training survey). Wiad. Statyst. 2000 nr 2 s.1-13
2. BANDEL Paweł: Wybrane aspekty kształcenia osób dorosłych : aktywności, motywacja, komunikacja. Eduk. Ustaw. Doros. 2002 nr 2 s.75-88
3. BARANIAK Barbara: Edukacja ustawiczna w Instytucie Badań Edukacyjnych. Eduk. Doros. (Radom) 1998 nr 3 s.63-71
4. BEDNARCZYK Henryk, WOŹNIAK Ireneusz: Problemy ustawicznej edukacji zawodowej : Radom, 20-22 października 1999 r.. Ruch Pedag. 1999 [nr] 3/4 s.172-177
5. BEDNARCZYK Henryk, WOŹNIAK Ireneusz: Problemy ustawicznej edukacji zawodowej : zebranie naukowe Komitetu Nauk Pedagogicznych w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu. Eduk. Ustaw. Doros. 1999 nr 4 s.45-48
6. BEDNARCZYK Henryk: Naukowo-metodyczne wspomaganie kształcenia ustawicznego. Eduk. Doros. (Radom) 1996 nr 3 s.24-29
7. BEDNARCZYK Henryk: Polski system ustawicznej edukacji zawodowej wobec międzynarodowego rynku pracy. Kształc. Zawod. Pedag. [T.] 2 (2000) s.117-132
8. BEDNARCZYK Henryk: Powszechne kształcenie ustawiczne - odpowiedzią na wyzwanie teraźniejszości i przyszłości. Eduk. Doros. (Radom) 1997 nr 3 s.5-6
9. BEDNARCZYK Henryk: Problemy i dylematy rozwoju ustawicznej edukacji zawodowej. Polit. Społ. 1998 nr 9 s.24-27
10. BEDNARCZYK-KOCUN Iwona: Ustawiczna edukacja zawodowa - projekty międzynarodowe. Pedag. Pr. [Nr] 42 (2003) s.156-158
11. BELZYT Joanna I.: Edukacja dorosłych - czyli jak apetyt rośnie w miarę jedzenia. Eduk. Doros. 2002 nr 2/3 s.109-111
12. BŁAŻEJOWSKI Henryk: Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawicznej. Pedag. Pr. Nr 33 (1998) s.201-207
13. BOCZUKOWA Beata: Kierunki rozwoju edukacji dorosłych. Eduk. Ustaw. Doros. 2001 [nr] 3 s.39-42
14. BOROWIEC Eugeniusz: Koncepcja kształcenia ustawicznego. Pr. Nauk. WSP Częst., Pedag. - Z. 11 (2002) s.29-34
15. BUTKIEWICZ Michał: Kształcenie ustawiczne w nowych warunkach gospodarczych. Eduk. Doros. (Radom) 1996 nr 2 s.16-25
16. BUTRYMOWICZ Maria: Edukacja ustawiczna nauczycieli w Polsce i na Litwie w okresie reformy systemu edukacji. Podl. Kwart. Hum. 2000 nr 1/2 s.177-192
17. CHABIOR Agata: Niesystematyczne formy edukacji seniorów w świetle badań. Acta Sci. Acad. Ostrov. Z. 5 (1999) s.267-281
18. CHMIELEWSKI Arkadiusz: Potrzeby edukacyjne mieszkańców wsi i możliwości szkoły środowiskowej w tym zakresie. Eduk. Doros. 2001 nr 3 s.69-80
19. CISOWSKA Galina, BIELAWSKA Mirosława: Kształcenie ustawiczne nauczycieli języków obcych - drogą do sukcesu. Pedag. Pr. Nr 34 (1999) s.96-100 Dotyczy nauczycieli języka rosyjskiego
20. CZERNIAWSKA Olga: Wokół edukacji osób starszych. Acta UL, Fol. Paedag. - [Z.] 5 (2003) s.155-163
21. CZERNIAWSKA Olga: Wokół edukacji osób starszych. Eduk. Doros. 2001 nr 3 s.31-39
22. CZYSZEWICZ-STANIAK Lidia: Edukacja ustawiczna w XXI wieku. Dyr. Szk. 2002 nr 7/8 s.27-29
23. DROGOSZ-ZABŁOCKA Elżbieta: Edukacja ustawiczna - jak jest i jak może być?. Szk. Zawod. 1999 nr 2 s.15-19
24. DYRDA Tadeusz: Aktualne problemy celów i treści oświaty dorosłych. Pedag. Społ. 2001 nr 2 s.27-39
25. Edukacja ustawiczna w zmieniającej się sytuacji edukacyjnej : Sekcja Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego : [materiały]. Eduk. Doros. (Radom) 1998 nr 3 s.7-62
26. GAJDA Janusz: Miejsce mass mediów w edukacji ustawicznej. Ruch Pedag. 1999 [nr] 3/4 s.92-100
27. GAJEWSKA Agnieszka: Muzea jako instytucje kształcenia ustawicznego. Eduk. Doros. 2002 nr 2/3 s.141-145
28. GAWLIK Tadeusz: Kształcenie ustawiczne w znowelizowanej ustawie o systemie oświaty. Eduk. Ustaw. Doros. 2003 nr 3 s.86-93
29. GERLACH Ryszard: Potrzeby i szanse kształcenia ustawicznego w nowej rzeczywistości gospodarczej. Eduk. Dorosłych (Radom) 1995 z. 4/5 s.183-187
30. GĘSICKI Janusz: Ustawiczna edukacja zawodowa - siedem podstawowych pojęć. Eduk. Doros. (Radom) 1997 nr 3 s.7-12
31. GŁOGOSZ Dorota: Konferencja "Kształcenie ustawiczne w Polsce i Unii Europejskiej". Zarządz. Zasob. Ludz. 2002 nr 3/4 s.153-158
32. GŁOGOSZ Dorota: Kształcenie ustawiczne w Polsce i w Unii Europejskiej : konferencja naukowa w Warszawie. Polit. Społ. 2002 nr 8 s.34-37
33. GRABOWSKA Danuta: Kształcenie ustawiczne, stan obecny i przyszłość. Eduk. Doros. (Radom) 1996 nr 3 s.9-11
34. GRABSKI Władysław Maria: Filozofia praw człowieka w prognozach społeczeństw wychowujących i koncepcjach oświaty ustawicznej przełomu XX-XXI w.. Z Dośw. Pedag. 1999 nr 3/4 s.7-19
35. GRODZICKI Jacek: Tworzenie kapitału ludzkiego w systemie kształcenia ustawicznego. Pien. i Więź. 2001 nr 2 s.163-167
36. GWORYŚ Wiesław, Kaczor Stanisław: Ciągłość i przyszłość edukacji dorosłych w Polsce. Oświatowiec 2002 nr 1 s.12-17
37. IŻYCKA Halina: Badanie stanu edukacji ustawicznej w Polsce w projekcie Phare "Krajowy system szkolenia zawodowego". Rynek Pr. 2003 nr 4 s.92-103
38. JACHNA Krystyna: Związki edukacji zawodowej ustawicznej z młodzieżowym rynkiem pracy. Eduk. Ustaw. Doros. 1999 nr 4 s.104-107
39. JANUSZKIEWICZ Franciszek: Edukacja ustawiczna - jej istota, kierunki rozwoju i konsekwencje społeczne. Zarządz. i Eduk. 1997 nr 1 s.17-36
40. JANUSZKIEWICZ Franciszek: Edukacja ustawiczna - nowe koncepcje i strategie wdrażania. Zarządz. i Eduk. 1998 nr 4/5 s.63-75
41. JERUSZKA Urszula: Edukacja dorosłych a centra kształcenia ustawicznego.. Szk. Zawod. 1995 nr 3 s.41-46
42. KACZOR Stanisław: Kształcenie kursowe jako forma edukacji ustawicznej. Arch. Pol. 1996 nr 2 s.11-20
43. KACZOR Stanisław: Realizacja idei kształcenia ustawicznego przez organizacje społeczne. Eduk. Doros. (Radom) 1997 nr 3 s.13-17
44. KACZOR Stanisław: Wielopoziomowe ustawiczne kształcenie zawodowe, metodologia, teoria, doświadczenia. Eduk. Ustaw. Doros. 1999 nr 3 s.144-146 Konferencja naukowa w Petersburgu
45. KACZOR Stanisław: Wyższe szkoły zawodowe w realizacji idei kształcenia ustawicznego. Naucz. i Szk. 2000 nr 2 s.46-49
46. KALICKI Eduard M. Doświadczenia i perspektywy kształcenia w ciągu całego życia. Eduk. Ustaw. Doros. 2002 [nr] 4 s.103-107
47. KALICKI Eduard M.: Otwarte kształcenie zawodowe drogą do przyszłości. Eduk. Ustaw. Doros. 2000 nr 3 s.47-51
48. KARCZ Eugenia: Kształcenie ustawiczne a potrzeba doskonalenia nauczycieli w dobie reformy edukacji. Eduk. Doros. 2000 nr 4 s.67-74
49. KARGUL Józef: Edukacja dorosłych w ponowoczesnym świecie. Chowanna 2003 t.1 s.149-202
50. KIERKUŚ-IWANICKA Krystyna: Centra kształcenia ustawicznego w okresie przemian ustrojowych na przykładzie CKU w Sieradzu. Eduk. Doros. 1999 nr 3 s.63-75
51. KOPROWSKA Dorota: Założenia i efekty funkcjonowania ośrodków ustawicznej edukacji zawodowej. Eduk. Ustaw. Doros. 2000 nr 4 s.70-75
52. KOPTAS Grażyna: Edukacja ustawiczna w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Polit. Społ. 1997 nr 4 s.32-36
53. KRZYSTEK Elżbieta: Kształtowanie indywidualności - główny paradygmat edukacji dorosłych. Eduk. Doros. 2000 nr 3 s.59-65
54. KUZMIN Igor P.: Atestacja jako element kształcenia ustawicznego nauczycieli przedmiotów zawodowych : [tł.]. Eduk. Doros. (Radom) 1998 [nr] 1 s.56-59
55. KWIATKOWSKI Stefan M[ichał]: Edukacja dorosłych w koncepcji uczenia się przez całe życie. Eduk. Ustaw. Doros. 2003 nr 3 s.37-41
56. KWIATKOWSKI Stefan M[ichał]: Uczenie sie przez całe życie - memorandum Komisji Europejskiej. Edukacja 2002 nr 1 s.110-116
57. MAKSIM Aleksandra, WOJNOWSKA Magdalena: Motywacja osób dorosłych do podejmowania dalszego kształcenia. Eduk. Doros. 2002 nr 2/3 s.73-80
58. MALEWSKI Mieczysław: Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. Teraź. Człow. Eduk. 2000 nr 1 s.47-63
59. MARKOCKI Zygmunt: Powszechność i ustawiczność kształcenia w programie reformy systemu edukacji. Słup. Pr. Hum. - Nr 16b (1999) s.97-109
60. MASLOV Vladimir V.: Wybrane zagadnienia realizacji idei kształcenia ustawicznego. Eduk. Doros. (Radom) 1996 nr 4 s.33-36
61. MASŁYK Jan: Formy edukacji dorosłych. Forum Europ. Nr 3 (2002) s.132-146
62. MATLAKIEWICZ Alina: Koncepcja edukacji ustawicznej w ujęciu Międzynarodowej Encyklopedii Edukacji Dorosłych i Kształcenia Zawodowego. Eduk. Otwarta 2001 nr 3 s.95-112
63. MATULKA Zofia: Doświadczenie człowieka w procesie edukacyjnym dorosłych. Tor. Stud. Dydak. Nr 15 (2000) s.49-55
64. MIECIELICA Mirosław: Informatyczne i ekonomiczne kształcenie ustawiczne nauczycieli szkół technicznych. Szk. Zawod. 1996 nr 4 s.41-42
65. MRÓWKA Iwona: Kształcenie ustawiczne a doskonalenie umiejętności profesjonalnych. Stud. Europ. 1999 nr 3 s.113-129
66. NIEMCZYŃSKI Adam: Znaczenie edukacji dla rozwoju człowieka dorosłego. Forum Psychol. 2002 nr 1 s.69-72
67. ORLIŃSKA Katarzyna: Czynniki motywacji edukacji dorosłych. Eduk. Doros. 2002 nr 2/3 s.37-43
68. OSIŃSKI Zbigniew: Doskonalenie nauczycieli w warunkach reformy oświatowej. Eduk. Ustaw. Doros. 2000 [nr] 3, s. 62-74
69. PAJĄK Jerzy, SIKORSKI Wiesław: Edukacja dorosłych wobec realiów współczesności. Kwart. Eduk. 2002 nr 3/4 s.13-19
70. PERY Andrzej, DOBRZYŃSKA Jolanta: Strategia kształcenia ustawicznego nauczycieli. Dyr. Szk. 2000 nr 2 s.2-7
71. PIERŚCIENIAK Krzysztof: Funkcjonowanie systemu pozaszkolnej edukacji dorosłych w Polsce. Eduk. Doros. 2000 nr 1 s.17-26
72. PIOTROWSKI Marian: Modele uczenia się w ustawicznej edukacji zawodowej. Eduk. Ustaw. Doros. 2002 [nr] 4 s.66-72
73. PIOTROWSKI Marian: Spotkanie Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Dorosłych z polskimi stowarzyszeniami edukacji dorosłych : Warszawa, 26 listopada 2003. Eduk. Ustaw. Doros. 2003 [nr] 4 s.132-135
74. PÓŁTURZYCKI Józef: Edukacja ustawiczna a rozwój i przemiany dydaktyki. Rocz. Andragog. 1999 s.19-40
75. PROKOP Ernst: Zasady ustawicznego kształcenia andragogów. Eduk. Doros. (Tor.) 1995 nr 3 s.73-77
76. PRZYBOROWSKA Beata: Struktury innowacyjne w kształceniu osób dorosłych. Rocz. Andrag. 2000 s.66-72
77. PRZYBYLSKA Ewa: Edukacja dorosłych a muzea - muzea jako instytucje kształcenia ustawicznego. Eduk. Doros. 1999 nr 4 s.9-21
78. PRZYBYLSKA Ewa: Europejskie memorandum w sprawie kształcenia ustawicznego. Eduk. Ustaw. Doros. 2001 nr 2 s.7-16
79. PRZYBYLSKA Ewa: Kształcenie samosterowane i finansowanie kształcenia ustawicznego jako priorytety tematyczne europejskiej debaty. Rocz. Andragog. 1999 s.231-241
80. PRZYBYLSKA Ewa: Kształcenie ustawiczne kobiet w Republice Federalnej Niemiec. Eduk. Doros. (Tor.) 1995 nr 1 s.55-62
81. PRZYBYLSKA Ewa: Kształcenie ustawiczne w muzeach. Kult. i Eduk. 1998 nr 4 s.76-79
82. PRZYBYLSKA Ewa: O potrzebie zmian w edukacji dorosłych w Polsce. Eduk. Ustaw. Doros. 2002 [nr] 1 s.13-22
83. PRZYBYLSKA Ewa: Polsko-niemiecka współpraca w zakresie oświaty dorosłych i kształcenia ustawicznego w regionie przygranicza. Eduk. Doros. (Tor.) 1998 nr 2 s.85-94
84. PRZYBYLSKA Ewa: Profesjonalizacja edukacji dorosłych : akademicka edukacja dorosłych w Europie wobec wyzwań Deklaracji Bolońskiej. Eduk. Ustaw. Doros. 2003 nr 3 s.29-36
85. PRZYBYLSKA Ewa: Ustawy o kształceniu ustawicznym w Republice Federalnej Niemiec. Eduk. Ustaw. Doros. 1999 nr 4 s.38-44
86. PRZYBYLSKA Ewa: Zdolność kształtowania przyszłości przez kształcenie ustawiczne w Europie. Eduk. Doros. 1999 nr 3 s.35-39
87. PYTEL Ja, SERWIN Antoni: Kształcenie ustawiczne. Nauka Szk. Wyż. Nr 8 (1996) s.120-129
88. RELIGA Jolanta: Nowe umiejętności i kwalifikacje nauczycieli i szkoleniowców wspierające rozwój kształcenia ustawicznego - program COST. Pedag. Pr. [Nr] 41 (2002) s.143-149
89. SARAN Jan: Edukacja dorosłych - między koniecznością i ofertą globalizacji a społeczną rzeczywistością : [ref.]. Eduk. Doros. 2001 nr 4 s.9-22
90. Saran Jan: Szanse europejskiej reorientacji edukacji ustawicznej w świetle działalności EUCEN : [ref.]. Eduk. Doros. (Radom) 1998 nr 2 s.12-19
91. SIUDA Tadeusz: Kształcenie ustawiczne nauczycieli. Przysp. Obron. Szk. 2000 nr 2/3, s. 103-107
92. SOLARCZYK Hanna: Aktualność i znaczenie kształcenia ustawicznego jako zasady polityki oświatowej w Europie. Eduk. Doros. 1998 nr 4 s.109-114
93. SOLARCZYK Hanna: Na drodze do kognitywnego społeczeństwa - problemy edukacji ustawicznej. Eduk. Doros. (Tor.) 1998 nr 2 s.31-38
94. SOLARCZYK Hanna: Ustawiczność w kształceniu andragogów. Rocz. Andragog. 2000 s.73-86
95. Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010 : (dokument przyjęty 8 lipca 2003 przez Radę Ministrów). Eduk. Ustaw. Doros. 2003 nr 3 s.7-28
96. STUCKI Edmund: Miejsce książki i czasopisma pedagogicznego w poszukiwaniu form kształcenia ustawicznego. Życie Szk. 1996 nr 12 s.73-75
97. SUCHY Stanisław: Edukacja ustawiczna w Ochotniczych Fufcach Pracy. Pedag. Społ. 2002 nr 2 s.100-105
98. SUCHY Stanisław: Kształcenie ustawiczne dorosłych w świetle prawa, praktyki i nowych potrzeb. Eduk. Dorosłych (Radom) 1996 nr 1 s.67-76
99. SUROSZ Wanda, KIREJCZYK Andrzej: Kilka refleksji o stanie pozaszkolnej oświaty dorosłych. Eduk. Ustaw. Doros. 2002 nr 1 s.22-27
100. SZCZĘSNY Wiesław Wojciech: Idea edukacji ustawicznej w poglądach Bogdana Suchodolskiego. Eduk. Otwarta 2001 nr 1/2 s.199-211
101. SZREDER Mirosław: Badanie ustawicznego szkolenia zawodowego w Europie i St. Zjedn. Ameryki Płn.. Wiad. Statyst. 2000 nr 7 s.68-73
102. SZUBAŃSKI Ryszard: Elementy systemu zapewniania jakości w kształceniu (zawodowym i ustawicznym). Oświatowiec 1999 [nr] 3 s.21-27
103. ŚWIRSKA Beata, BUSZKIEWICZ Alicja: E-learning - nowa jakość w kształceniu ustawicznym. Eduk. Ustaw. Doros. 2003 [nr] 4 s.42-50
104. TADEUSIEWICZ Grażyna: Doradca zawodowy w Centrum Kształcenia Ustawicznego.. Eduk. Dorosłych (Radom) 1995 z. 3 s.57-61
105. TANAŚ Maciej: Kształcenie ustawiczne i dokształcanie mostem ku przyszłości : II Międzynarodowy Kongres UNESCO - Seul, Korea Południowa, 26-30 kwietnia 1999 roku. Kwart. Pedag. 1998 nr 3/4 s.255-263
106. TARASZKIEWICZ Małgorzata: O uczeniu się dorosłych. Gaz. Szk. 2002 nr 41 s.6-7
107. TOTH Janos Sz., KARPATI Zoltan, ZIBOLEN Endre: Szansa kształcenia dla dorosłych. Eduk. Ustaw. Doros. 2003 nr 3 s.7-80
108. TRAFIAŁEK Elżbieta: Oświata dorosłych a aktywność ludzi starszych. Eduk. Doros. 2000 nr 2 s.43-49
109. TRAFIAŁEK Elżbieta: Starość a edukacja permanentna. Kiel. Stud. Pedag. 1995 T. 10 s.135-144
110. URBANEK Andrzej: Edukacja dorosłych w Polsce u progu XXI wieku. Eduk. Doros. 2000 nr 3 s.47-58
111. URBANEK Andrzej: Możliwości rozwoju ludzi dorosłych. Zesz. Nauk./AMW 2000 nr 4 s.31-39
112. WERESZCZYŃSKI Krzysztof: Potrzeby reformy szkolnej edukacji dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Eduk. Doros. 2000 nr 3 s.67-73
113. WESOŁOWSKA Eugenia Anna: Edukacja niestacjonarna w perspektywie kształcenia ustawicznego. Eduk. Doros. 1998 nr 4 s.9-17
114. WESOŁOWSKA Eugenia Anna: Edukacja niestacjonarna w perspektywie kształcenia ustawicznego. Rocz. Andrag. 1997/1998 s.69-75
115. WOŹNIAK Ireneusz: Kształcenie ustawiczne we Francji. Pedag. Pr. Nr 30 (1997) s.171-179
116. ZAKRZEWSKA Marianna: Problematyka oświaty dorosłych w pracach międzynarodowych konferencji UNESCO w latach 1949-1997 : [cz. 1-2]. Oświatowiec 2000 [nr] 1 s.34-43; [nr] 3 s.47-51
117. ZAWADZKA Grażyna, JACZEWSKI Jacek: Standaryzacja jako element systemu zapewnienia jakości usług edukacji ustawicznej. Rynek Pr. 2003 nr 5 s.113-125
118. ZIELIŃSKA Renata: Kształcenie ustawiczne jako współczesna strategia edukacyjna : (polsko-niemieckie seminarium w Szczecinie w dniach 7-9 listopada 1995 r.). Kult. i Eduk. 1995 nr 4 s.176-178

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony