Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Ponowoczesność :
wybór literatury

KSIĄŻKI

1. Andrukowicz Wiesław : Edukacja w ponowoczesności. Gorzów Wielkopolski: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997.
2. Bauman Zygmunt : Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika, 1995.
3. Bauman Zygmunt : Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: 1994.
4. Bauman Zygmunt : Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: "Sic!", 2000.
5. Bauman Zygmunt, Kubicki Roman, Zeidler-Janiszewska Anna: Humanista w ponowoczesnym świecie : rozmowy o sztuce życia, nauce, życiu sztuki i innych sprawach. Poznań: "Zysk i S-ka", cop. 1997.
6. Bogaj Andrzej : Kształcenie ogólne : między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa: Inst. Badań Edukacyjnych, 2000
7. Burszta Wojciech J. , Kuligowski Waldemar: Dlaczego kościotrup nie wstaje : ponowoczesne pejzaże kultury. Warszawa: "Sic!", 1999.
8. Dziewiecki Marek : Wychowanie w dobie ponowoczesności. Kielce: "Jedność", 2002
9. Hudzik Jan P . : Estetyka egzystencji : szkice z pogranicza ponowoczesnej etyki i estetyki. Lublin: Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 1998.
10. Krause Amadeusz : Integracyjne złudzenia ponowoczesności : (sytuacja ludzi niepełnosprawnych). Kraków: "Impuls", 2000.
11. Literatura i różnorodność. Kresy i pogranicza. Warszawa: DiG, 1996. (Zawiera Kasperski Edward : Teoria i literatura w sytuacji ponowoczesności)
12. Loska Krzysztof : Dziedzictwo McLuhana : między nowoczesnością a ponowoczesnością. Kraków: "Rabid", 2001.
13. Lyotard Jean-Fra ncois : Kondycja ponowoczesna : raport o stanie wiedzy. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1997.
14. Mariański Janusz : Młodzież między tradycją i ponowoczesnością : wartości moralne w świadomości maturzystów. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1995.
15. Mariański Janusz : Religia i Kościół między tradycją i ponowoczesnością : studium socjologiczne. Kraków: "Nomos", 1997.
16. Marzec Jarosław : Dyskurs, tekst i narracja : szkice o kulturze ponowoczesnej. Kraków: "Impuls", 2002.
17. Moralność i etyka w ponowoczesności / red. Zbigniew Sareło. Warszawa: Wydaw. Akademii Teologii Katolickiej, 1996.
18. Muggleton David : Wewnątrz subkultury : ponowoczesne znaczenie stylu. Kraków: Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, cop. 2004.
19. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności : dyskursy pedagogiki specjalnej / red. Ewa Górniewicz [i in.]. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2002
20. Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury : wokół koncepcji Wolfganga Welscha. Cz. 1 / red. Anna Zeidler-Janiszewska. Poznań: Wydaw. Fundacji Humaniora, 1998
21. Rewers Ewa : Post-polis : wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta. Kraków: "Universitas", 2005
22. Rotengruber Przemysław : Ideologia, anarchia, etyka. Dyskurs ponowoczesny a "dialog". Poznań: Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000
23. Slany Krystyna : Alternatywne formy życia małżeńsko - rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: "Nomos", 2002.
24. Sztuka i edukacja w epoce ponowoczesnej / red. Tadeusz Szkołut. Lublin: Wydaw. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, 1995.
25. Transformacja, ponowoczesność wokół nas i w nas / red. Adam Paluch. Wrocław: KEUW, 1999.
26. Zieliński Wojciech : Status etyki w kulturze ponowoczesnej : analiza propozycji Zygmunta Baumana. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2001.

ARTYKUŁY

1. Bauman Zygmunt : Edukacja według, dla i pomimo ponowoczesności. Teraź. Człow. Eduk. 2000 nr 4 s.7-21
2. Bauman Zygmunt : Ponowoczesna szkoła życia. Stud. Eduk. Nr 2 (1996) s.7-26
3. Cynarski Wojciech J . : Dynamiczna kobieta ponowoczesna. Ido Ruch Kult. T. 2 (2001) s.180-192
4. Dąbrowski Andrzej : Pozaszkolna kultura fizyczna młodzieży w świetle ponowoczesnych trendów pedagogicznych : [ref.]. Kult. Fiz. 1998 nr 11/12 s.2-4
5. Dehnel Piotr : Idea humanizmu w świecie ponowoczesnym. Teraź. Człow. Eduk. 2002 nr 1 s.7-14
6. Dziamski Grzegorz : Miejsce sztuki w kulturze ponowoczesnej. Akcent 1997 nr 3 s. 93-98
7. Dziewiecki Marek : Kryzys komunikacji wychowawczej w ponowoczesności. Katecheta 2004 nr 5 s.59-62
8. Dziewiecki Marek : Pedagogika w kontekście ponowoczesności. Katecheta 2004 nr 5 s.3-13
9. Dziewiecki Marek : Ponowoczesność - człowiek - wychowanie. Katecheta 2003 nr 7/8 s.83-90
10. Fisichella Rino : Rodzina chrześcijańska w ponowoczesności. Społeczeństwo 2004 nr 2 s.227-237
11. Frydryczak Beata : Ponowoczesność - nowe ścieżki postmoderny ?. Fa-Art 1996 nr 4 s. 5-9
12. Geisler Robert : Tolerancja w ponowoczesności : refleksje teoretyczne. Tolerancja. - T. 4 (1997) s.37-48
13. Kargul Józef : Edukacja dorosłych w ponowoczesnym świecie. Chowanna 2003 t.1 s.149-202
14. Kiepas Andrzej : Tolerancja - ryzyko - zaufanie : problem tolerancji w perspektywie ponowoczesności. Tolerancja. - T. 4 (1997) s.27-35
15. Korzewski Marcin : Wolność a odpowiedzialność, czyli o prawie i moralności w ponowoczesności. Kult. i Społ. 2002 nr 3 s.3-24
16. Krause Amadeusz : Pedagogika specjalna - w konfrontacji z ponowoczesnością. Auxil. Soc. 2001 nr 2 s.23-32
17. Kuligowski Waldemar : Miłość w czasach ponowoczesnych. Czas Kult. 2003 nr 1 s.16-26
18. Magier Piotr : Rodzina w czasach ponowoczesnych : próba analizy. Rocz. Pedag. Rodz. T. 6 (2003) s.149-155
19. Maliszewski Karol : Trzy wiersze ponowoczesne. NaGłos Nr 21 (1995) s.40-49
20. Matysek Magdalena : Społeczeństwo ponowoczesne a społeczeństwo heterogeniczne w koncepcji Zygmunta Baumana. Teraź. Człow. Eduk. 2001 nr 3 s.71-83
21. Melosik Zbyszko : Edukacja i przemiany kultury współczesnej : (czy teoria ponowoczesna jest pedagogice potrzebna). Teraź. Człow. Eduk. 1999 nr 3 s.27-41
22. Melosik Zbyszko : Globalny nastolatek : (re)konstrukcje tożsamości w ponowoczesnym świecie. Horyz. Wychow. Nr 3 (2003) s.135-149
23. Melosik Zbyszko : Wychowanie obywatelskie : nowoczesność, ponowoczesność : (próba konfrontacji). Forum Ośw. 1998 t. 1 s.25-46
24. Miciukiewicz Konrad : Pomiędzy wolnością a samotnością : wokół koncepcji ponowoczesności Zygmunta Baumana. Kult. Współcz. 2001 nr 2/3 s.176-184
25. Mizerek Henryk : Edukacja nauczycielska wobec wyzwań ponowoczesności. Edukacja 1999 nr 2 s.59-66
26. Mizińska Jadwiga : Etyka dyskusji a etyka rozmowy : notatki z konferencji "Problemy ponowoczesności. Wokół koncepcji Zygmunta Baumana"' Poznań-Puszczykowo 18-21 X 1994. Kult.Współcz. 1995 nr 1/2 s.193-196
27. Pawłucki Andrzej : Nauczyciele wobec ponowoczesnych przejawów kultu ciała uczniów. Edukacja 2001 nr 1 s.44-50
28. Szczygielska-Jakubowska Agata : Wychowawca wobec wyzwań epoki ponowoczesnej. Wychow. na co Dzień 1999 nr 4/5 s.26-29
29. Szkołut Tadeusz : Spór o edukację w erze ponowoczesnej. Eduk. Filoz. Vol. 18 (1994) s.152-161
30. Szkołut Tadeusz : Sztuka i zadania edukacji kulturalnej w świecie ponowoczesnym : [ref.]. Plast. i Wychow. 1995 nr 2 s.36-43
31. Szkołut Tadeusz : Zygmunt Bauman: ponowoczesność, czyli pożegnanie z pewnością. Jęz. Pol. w Szk. Śred. 2000/2001 Nr 3 s.91-99
32. Szmyd Jan : Wychowanie i edukacja w koncepcji ponowoczesności Zygmunta Baumana. Nowa Szk. 2004 nr 6 s.4-8
33. Śliwerski Bogusław : Władztwo pedagogiczne w ponowoczesnym świecie. Eduk. i Dialog 1997 nr 1 s.17-26
34. Uniłowski Krzysztof : Starcy i dzieci w ponowoczesnym świecie. Fa-Art 1996, nr 2, s. 30-35 Współczesna proza
35. Wenta Kazimierz : Samowychowanie i samouctwo w ponowoczesnym świecie. Chowanna 2003 t. 1 s.99-110

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony