Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

TEORIA PRZEKŁADU :
wybór literatury

Książki

1. Adamczyk-Garbowska Monika : Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej : problemy krytyki przekładu. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
2. Balcerzan Edwad : Kręgi wtajemniczenia : czytelnik, badacz, tłumacz, pisarz. Kraków: Wydaw. Literackie, 1982.
3. Balcerzan Edward : Literatura z literatury : (strategie tłumaczy). Katowice: "Śląsk", 1998
4. Barańczak Stanisław : Ocalone w tłumaczeniu : szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołączeniem małej antologii przekładów. [Wyd. 2] . - Poznań: Wydaw. a5, 1994.
5. Bednarczyk Anna : Wybory translatorskie : modyfikacje tekstu literackiego w przekładzie i kontekst asocjacyjny. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1999.
6. Bednarczyk Anna : Wysocki po polsku : problematyka przekładu poezji śpiewanej. Łódź: Wydaw. UŁ, 1995.
7. Bieńkowska Danuta : Polski styl biblijny. Łódź: Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2002.
8. Brajerska-Mazur Agata : O angielskich tłumaczeniach utworów Norwida. Studia Norwidiana. Biblioteka Lublin: Tow. Nauk. KUL, cop. 2002.
9. Dzierżanowska Halina : Przekład tekstów nieliterackich : na przykładzie języka angielskiego. [Wyd. 2] . - Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1990.
10. Język rodzimy a język obcy : komunikacja, przekład, dydaktyka : materiały z XXI Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW i Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Warszawa, 29-30 maja 2000 r. red. Andrzej Kopczyński. Warszawa: Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2001.
11. Klonowicz Tatiana : Stres w Wieży Babel : różnice indywidualne a wysiłek inwestowany w trudną pracę umysłową. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.
12. Krysztofiak Maria : Przekład literacki a translatologia. Wyd. 2 poszerz. i popr. . - Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 1999.
13. Kuczyński Krzysztof A. : Czarodziej z Darmstadt : rzecz o Karlu Dedeciusie. Łódź: Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1999.
14. Lebiedziński Henryk : Elementy przekładoznawstwa ogólnego. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1981.
15. Lebiedziński Henryk : Przekładoznawstwo ogólne wobec teorii enroi. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1989.
16. Legeżyńska Anna : Tłumacz i jego kompetencje autorskie : na materiale powojennych tłumaczeń z A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Kryłowa, A. Błoka. Wyd. 2, rozsz. . - Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1999.
17. Lewicki Roman : Obcość w odbiorze przekładu. Lublin: Wydaw. UMCS, 2000.
18. Mędelska Jolanta, Wawrzyńczyk Jan: Między oryginałem a przekładem : rzecz o słownikach dwujęzycznych. Kielce: "Szumacher", 1992.
19. Między oryginałem a przekładem. [Cz.] 1 : Czy istnieje teoria przekładu? / red. Jadwiga Konieczna-Twardzikowa. Kraków: "Universitas", cop. 1995.
20. Neuger Leonard : Z perspektywy tłumacza : szkice o poezji szwedzkiej. Kraków: Oficyna Literacka, 1997.
21. Pieńkos Jerzy : Przekład i tłumacz we współczesnym świecie : aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1993.
22. Pisarska Alicja, Tomaszkiewicz Teresa: Współczesne tendencje przekładoznawcze : podręcznik dla studentów neofilologii. [Wyd. 2 popr. i poszerz.] . - Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 1998.
23. Pisarze polscy o sztuce przekładu : 1440-1974 : antologia / wybór tekstów, wstęp Edward Balcerzan. Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1977.
24. Polityka a przekład / red. Piotr Fast. Katowice: "Śląsk", 1996
25. Polska szkoła lingwistyki stosowanej : materiały XVIII Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW. Warszawa, 18-19 grudnia 1992 r. / red. Barbara Z. Kielar Warszawa: Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1994.
26. Przekład literacki : teoria, historia, współczesność / red. Alina Nowicka-Jeżowa. Warszawa: PWN, 1997.
27. Przekładając nieprzekładalne : materiały z I Międzynarodowej Konferencji Translatorycznej Gdańsk - Elbląg / red. Wojciech Kubiński. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2000.
28. Rzepnikowska Iwona : Specyfika tłumaczenia tekstów folklorystycznych : (na materiale polskich przekładów rosyjskiej bajki magicznej). Toruń: Uniw. Mikołaja Kopernika, 1997.
29. Sadkowski Wacław : Odpowiednie dać słowu słowo : zarys dziejów przekładu literackiego w Polsce. Warszawa: "Prószyński i S-ka", 2002.
30. Seredyniecka Tamara : Streszczanie tekstów naukowo-technicznych w języku rosyjskim : (specyfika streszczeń i poprawność przekładu). Wrocław: Wydaw. PW, 1988
31. Skibińska Elżbieta : Przekład a kultura : elementy kulturowe we francuskich tłumaczeniach "Pana Tadeusza". Acta Universitatis Wratislaviensis Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1999. No 2183.
32. Steiner George : Po wieży Babel : problemy języka i przekładu. Kraków : "Universitas", cop. 2000
33. Tabakowska Elżbieta : O przekładzie na przykładzie : rozprawa tłumacza z Europą Normana Daviesa. Kraków: "Znak", 1999.
34. Tekst sakralny : tekst inspirowany liturgią. / red. Grażyna Habrajska. Łódź: Wydaw. UŁ, 1997.
35. Tezaurus terminologii translatorycznej. / red. Wojciech Gilewski. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1993. Sł. 811
36. Topika erotyczna w przekładzie. / red. Piotr Fast. Katowice: "Śląsk", 1994.
37. Wawrzyniak Zdzisław : Praktyczne aspekty translacji literackiej na przykładzie języków niemieckiego i angielskiego. Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1991.
38. Żemła Katarzyna : Przetłumaczyć łagier : rosyjska i polska literatura łagrowa we wzajemnych przekładach. Katowice: "Śląsk", 2000.

Artykuły

1. Adamczyk Danuta : Problemy z przekładami polskiej literatury na język rosyjski w świetle listów Bolesława Antoniego Jędrzejowskiego i Eugeniusza Zahorskiego do Stefana Żeromskiego z lat 1911-1914. Zesz. Wszechn. Świetokrz. Z. 14 (2001) s.9-23
2. Baranowska Bożena : Przekład czy parafraza? : "Dryas Zamchana" i "Driada Zamechska" Jana Kochanowskiego. Meander 2000 nr 4 s.367-381
3. Barańczak Stanisław : Dusza i podeszwa. Czas. Kult. 1995 nr 5/6 s.95-97 (Polskie przekłady Juliusza Cezara)
4. Barciś Zofia : Język poezji w przekładzie i oryginale : ("Don't ask for poems", "Niech mnie Zośka o wiersze nie prosi..."). Warszt. Polonist. 2001 nr 4 s.46-50
5. Buszewiczowa Elwira : Oblicza pobożnej tęsknoty : uwagi o istniejących i możliwych przekładach poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Ruch Lit. 1997 nr 4 s.515-521
6. Cieśla Michał : Rzecz o pierwszych austriackich przekładach Józefa Ignacego Kraszewskiego na język niemiecki. Stud. Niemcozn. T. 13 (1997) s.145-153
7. Conti Irena : Dwa pejzaże językowe. Kilka uwag na temat przekładu z okazji trzeciej rocznicy śmierci Jarosława Iwaszkiewicza. Lit.na Świecie 1983 nr2 s.307-392
8. Ćwiklak Kornelia : Polskie przekłady "Fausta" Johanna Wolfganga Goethego. Pam. lit. 1999 z. 2 s.133-176
9. Grudzińska Joanna : Hanemann i "Weiser Dawidek" w przekładach. Tytuł 2001 nr 1/2 s.93-117
10. Grynberg Henryk : Przekleństwo przekładu albo jak się grzebie literaturę. Kwart. Artyst. 2002 nr 2 s.87-102
11. Grzemny Dariusz : Aspekt stylistyczny amerykańskich przekładów poezji Wisławy Szymborskiej. Stud. Mater., Filol. Pol. / WSP Ziel. Góra.- [Z.] 9 (1996) s.151-160
12. Heydel Magda : "Traktat poetycki" Czesława Miłosza po angielsku w kontekście stereotypu (nie)przekładalności. Teksty Drugie 2003 nr 5 s.152-165
13. Jackiewicz Mieczysław : Utwory Jana Kochanowskiego w przekładach litewskich. Ruch Lit.1992 z.5 s 527-533
14. Jakóbiec-Semkowowa M. : Słowiańska pieśń ludowa w polskich przekładach doby romantyzmu. Acta Univ.Wratisl.Slav.1991 t.67 s.1-305
15. Jankowski A . : O polskich przekładach Iliady. Fragm.. Meander 1992 z.5/6 s.251-264
16. Jarniewicz Jerzy : Przekład ciszy : angielskie przekłady poezji Anny Kamieńskiej. Lit. na Świecie 1996, nr 11/12, s. 415-419
17. Kallaus Agnieszka : Oblicza przekładu w świetle analizy porównawczej tłumaczeń "Portretu damy" T.S. Eliota. Zesz. Nauk. WSP Rzesz., Hist. Lit. Z. 6 (2000) s. 193-202
18. Kania Ireneusz : Perypetie czerwonego jabłuszka i pięściowego tłuka, czyli garść uwag o przekładach poezji Wisławy Szymborskiej na angielski, niemiecki i francuski. Dekada Lit. 1998 nr 8/9 s.6-9
19. Karasek K . : Rzut kości nie zniweczy poezji [Poemat "Rzut kości" w przekładach Jacka Trznadla, Macieja Żurowskiego i Adama Ważyka]. Literatura 1992 nr 7 s 29, 61
20. Kasz Marek, Szymański Andrzej: Tłumaczyć czy nie tłumaczyć? Dwugłos o nowym przekładzie "Szwejka" [Józefa Waczkówna]. Prz.Tyg.1983 nr26 s 10-11
21. Każdy przekład jest kulą bilardową... : (korespondencja Czesława Miłosza z Pawłem Mayewskim). Kresy 2000 nr 1 s.223-238
22. Koc Barbara : Znaczenie powściągliwej wyobraźni w przekładach Josepha Conrada : na podstawie przekładu "Heart of darkness". Zesz. Nauk. WSHE (Włoc.). - T. 13 (2003) s.179-194
23. Komorowska Ewa : Tytuły i śródtytuły w przekładach Biblii na język polski. Rocz. Hum. 2003 z. 6 s.53-84
24. Kott Jan : Osiemnastu Hamletów : sztuka przekładu. Rzeczpospolita 1999 nr 225 s.D2
25. Kucała Marian : Język męża nienagannego, kilku cechach Księgi Hioba w przekładzie Czesława Miłosza. Rocz. Hum.t 30/31 1982/1983 z.6 s.87-96
26. Kucharska Anna : Przekład metafory : na przykładzie esejów Roberta Musila. Recep. Transf. Przekł. T. 1 (2002) s.109-125
27. Kulczyńska Bożena : Rozmowa dopiero się zaczyna.... Nowa Polszcz. 1997 nr 3 s.17-19 (Lekcja języka angielskiego poświecona przekładom wierszy Wisławy Szymborskiej)
28. Kunińska J. : Ze studiów nad epitetami w polskich przekładach "Słowa o wyprawie Igora". Zesz. Nauk. UJ Pr. Językozn 1990 z.101 s.35-44
29. Labuda Aleksander W i t : "Pan Tadeusz" we francuskiej tradycji przekładowej. Pam.Lit.1993 z.3/4 s 63-74
30. Lappo Irina : Gdzie Rzym, gdzie Krym, czyli Mrożek w Rosji : relacja między przekładem a recepcją teatralną. Prz. Rusyc. 2000 z. 1 s.61-73
31. Lekarczyk-Cisek Barbara : W tym szaleństwie jest metoda, czyli o pożytkach z przekładu semiotycznego. Warszt. Polonist. 2001 nr 1 s.42-49
32. Leszczyński Zenon : Polemika tłumacza z autorem.[O przekładach "Przedwiośnia S. Żeromskiego na język rosyjski i słowacki]. Pr. Językozn.UG 1993 nr 17/18 s.145-151
33. Lipiński Krzysztof : "Co tygrysy lubią najbardziej" albo : czy przekład może być lepszy od oryginału? : rozważania na temat tłumaczeń Winnie-the-Pooh (Kubusia Puchatka) na język polski, niemiecki i czeski. Pr. Komis. Neofil. / PAU T. 3 (2002) s.125-141
34. Lukas Katarzyna : "Litwo! Ojczyzno moja!" w dwóch niemieckich przekładach. Polonistyka 2000 nr 6 s.358-362
35. Lukas Katarzyna : System ekwiwalencji w przekładzie literackim : o dwóch niemieckich tłumaczeniach "Pana Tadeusza". Pam Lit. 2004 z. 1 s.119-137
36. Marx Jan : Tłumacz poetów. Przekłady Horacego. Tu i Teraz 1983 nr 43 s 11
37. Michałek Violetta : O sposobach tłumaczenia rosyjskich związków frazeologicznych na język polski ("Martwe dusze" w przekładzie W. Broniewskiego). Stud.Polonist.1986/1987 t 14/15 s.139-145
38. Miecznikowska Zofia : Udział młodzieży w przekładach literatury na inne znaki (wykorzystanie technik dramowych na lekcjach w klasie II liceum). Jęz.Pol.w Szk. Śred 1993/94 z.2 s.58-69
39. Mucha Danuta : Słowacki w przekładach Anny Achmatowej. PAL Prz. Artyst.-Lit. 1999 nr 7/8 s.68-70
40. Nawrocki Witold : Uwagi o Józefa Waczkowa przekładzie " Przygód dobrego wojaka Szwejka " Uzup. Waczkow Józef: jeszcze "trzy grosze". Lit.na Świecie 1986 nr4 s 292-318
41. Ostromęcka-Frączak Bożena : Konotacja pragmatyczna słoweńskiego przekładu "Kroniki wypadków miłosnych" T. Konwickiego. Rozpr. Komis. Jęz. / ŁTN T. 39 (1994) s.73-79
42. Puzynina Jadwiga, Subko Barbara: O francuskich przekładach "Fortepianu Szopena". Stud. Norwid. R. 15/16 (1997/1998) s.139-158
43. Puzynina Jadwiga : Język - interpretacja - przekład : na materiale "Vade-mecum" tłumaczonego na język niemiecki przez Rolfa Fiegutha. Stud. Norwid. [R.] 11 (1993) s.31-51
44. Romankówna Mieczysława : "Meir Ezofowicz" w przekładzie francuskim V. Tissot. Rocz.Przemys.t 22/23:1983 s.155-165
45. Sadkowski W. : W piątą rocznicę śmierci pisarza. Iwaszkiewicz przekładowca. Lit. na Świecie 1985 nr2 s 348-357
46. Sadkowski Wacław : Leśmian i Tuwim w przekładach Langera. Lit. na Świecie 2000 nr 12 s.322-325
47. Siemek Andrzej : Dumając nad Boyem : przekład jako wizja obowiązkowa. Lit. na Świecie 1999 nr 12 s.237-244
48. Sirik Ljudmila : Adam Mickiewicz w krytyce i przekładach Maksyma Rylskiego. Akcent 2000 nr 3 s.108-115
49. Skibińska Elżbieta : Czy "justaucorps" może zastąpić żupan, a "boulettes" zrazy : o nazwach ubiorów i potraw we francuskich przekładach "Pana Tadeusza" : [fragm.]. Pam. Lit. 1996 z.1 s.157-192
50. Skibińska Elżbieta : Tłumacz pozbawiony języka : problem stylizacji postaci we francuskich przekładach powieści Tadeusza Konwickiego. Acta Univ. Wratisl. Roman. Nr 46 (2000) s.121-144
51. Skibińska Elżbieta : Zniekształcone odbicie : proza polska lat 1945-1989 we francuskim przekładzie. Teksty Drugie 2003 nr 5 s.137-151
52. Skrzypek Marian : Przekłady Diderota w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Człow. i Światop.1984 nr12 s.57-67
53. Sobol-Jurczykowski Andrzej : Historia przekładów utworów J. L. Borgesa na język polski. Prz. Filoz.-Lit. 2003 nr 2 s.13-17
54. Sokołowski Mikołaj : Przeobrażenia terminologii biblijnej w "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego". Kresy 2003 nr 4 s.50-72
55. Sowula Grzegorz : Księga Ksiąg. Rzeczpospolita 2001 nr 298 dod. s.10-13 (Przekłady Biblii)
56. Szczypiorski Andrzej : Uwagi o sztuce przekładu : (zwierzenia pisarza). Biblioteka. - Nr 4 (2000) s.47-56
57. Szewczyk Katarzyna : Jak przekłada się komizm?. Polonistyka 2000 nr 6 s.363-369
58. Wachowski Jacek : Pocztówka z Macondo - czyli kilka uwag o pamięci i performatywności przekładu. Pozn. Stud. Polonist., Ser. Lit. - T. 6 (1999) s.129-143
59. Zarębina Maria : O przekładach "Pana Tadeusza" na języki słowiańskie. Stylistyka [T.] 7 (1998) s.67-92
60. Zbyrowski Zygmunt : Twórczość przekładowa Borysa Pasternaka. Prz. Rusyc. 1992 z.3/4 s.23-32
61. Żemła Katarzyna : O dwóch przekładach Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa. Opcje 1997 nr 1 s.22-25

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony