Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
90-531 Łódź, ul. Wólczańska 202
Wydział Informacji

tel. 0-42 636-12-50 fax/tel. 0-42 636-11-53
E-mail: informacja@pbw.lodz.pl
www.pbw.lodz.pl

Wady wymowy
 wybór literatury od 2000 r.

 

Wydawnictwa zwarte

 

 1. DIAGNOZA psychologiczna dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się werbalnym: Jesienne Spotkania Czerniawskie, spotkanie 4: materiały z konferencji zorganizowanej przez Pracownię Terapii Neuropsychologicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Czerniawa, 16-19 października 2003 roku / oprac. Joanna Przesmycka-Kamińska. - Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004.

 2. Dzieci z zaburzeniami mowy wśród rówieśników w klasie szkolnej / Małgorzata Ewa Skorek. - Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000

 3. JĘZYK a myślenie: terapia osób z zaburzeniami mowy / Tomasz Smereka. - Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2009.

 4. KOMUNIKACJA – mowa - język: w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków: Wydaw. Nauk. Akademii Padagogicznej, 2002

 5. KWESTIONARIUSZ badania mowy / [Grażyna Billewicz, Brygida Zioło]. - Wyd. 2. - Kraków: "Impuls", 2004.

 6. LOGOPEDIA - pytania i odpowiedzi: podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusz Gałkowski [i in.]. - Wyd. 2, zm. i poszerz.. - Opole: Uniw. Opolski, 2003.

 7. LOGOPEDIA: teoria i praktyka / pod red. Małgorzata Młynarska [i in.]. - Wrocław: "a linea", 2005.

 8. METODY wspierające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach: materiały przygotowane na konferencję zorganizowaną przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne Wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Sekcję Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka w Warszawie, w dniach 7-9 czerwca 2002 / oprac. Maria Przybysz-Piwkowa. - Warszawa: Wydaw. "DIG", 2002

 9. METODY wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach / oprac. Maria Przybysz-Piwkowa. - Warszawa: "DiG", 2002.

 10. Mów, Piotrek!: rozwijanie ustnej komunikacji językowej metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa / Małgorzata Młynarska. - Kraków: Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002

 11. O mowie dziecka czyli jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju / Ewa Słodownik-Rycaj. - Warszawa: Wydaw. Akadem. "Żak", 2000

 12. Oblicza wad wymowy / Małgorzata Ewa Skorek. - Warszawa: Wydaw. Akadem. "Żak", 2001

 13. Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego: droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym / Jadwiga Cieszyńska. - Kraków: Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2001

 14. OPÓŹNIENIA w rozwoju mowy / Tomasz Zaleski. - [Wyd. 2]. - Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL, 2002.

 15. PROFIL rozwoju kompetencji fonologicznej dzieci w wieku przedszkolnym / Małgorzata Lipowska. - Kraków: "Impuls", 2001.

 16. Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia / Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka. - Warszawa: WSiP, 2000

 17. ROZWÓJ sprawności artykulacyjnej dziecka w wieku przedszkolnym: Dialogowy Test Artykulacji: podręcznik / Anna Majewska-Tworek. - Lublin: "Orator", 2001.

 18. Stosunki koleżeńskie dzieci z zaburzeniami mowy i ich szkolne uwarunkowania. / Małgorzata Ewa Skorek. - Zielona Góra: Lubuskie Tow. Nauk., 2000

 19. TERAPIA dziecka z wadą wymowy / Hanna Rodak. - [Wyd. 4]. - Warszawa: Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2002.

 20. TERAPIA wad wymowy / Edyta Joanna Lichota. - [Wyd. 2 popr.]. - Kraków: "Impuls", 2006.

 21. TERAPIA zaburzeń mowy: materiały pomocnicze do pracy z dziećmi starszymi i dorosłymi / Barbara Wiśniewska. - Wyd. 3. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.

 22. TERAPIA zaburzeń mowy: materiały pomocnicze do pracy z dziećmi starszymi i dorosłymi / Barbara Wiśniewska. - [Wyd. 2]. - Warszawa: Wydaw. Szk. i Pedag., [2006].

 23. VADEMECUM logopedyczne: dla studentów pedagogiki / Krystyna Błachnio ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Wyd. 3. - Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2003.

 24. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym / Danuta Emiluta-Rozya. - Wyd. 2. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003

 25. Zabawy logopedyczne i nie tylko: poradnik dla nauczycieli i rodziców / Elżbieta CHMIELEWSKA. - Kielce: Wydaw. "MAC", 2001

 26. ZABAWY logopedyczne i nie tylko: poradnik dla nauczycieli i rodziców / Elżbieta Chmielewska. - Kielce: "Mac", 2001.

 27. ZABURZENIA artykulacji: teoria i praktyka / Anna Sołtys-Chmielowicz. - Kraków: "Impuls", 2008.

 28. ZABURZENIA mowy / red. Stanisław Grabias. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2001

 29. ZABURZENIA mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia: badania - teoria - praktyka / Danuta Pluta-Wojciechowska. - Bytom: "Ergo-Sum", 2008.

 

Artykuły z czasopism

 

 1. Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy / Zdzisław Marek Kurowski // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 105-113

 2. Bilingwizm a zaburzenia mowy: wyniki wstępnych badań pilotażowych w przedszkolach / Małgorzata Rocławska-Daniluk // Logopedia. - T. 34 (2005), s. 77-83

 3. Bliżej Unii - bliżej człowieka: rozszerzenie i modyfikacja form pomocy logopedycznej / Kinga Kozłowska // Zesz. Wszechn. Świętokrz. - Z. 11 (2000) s.159-170

 4. Ćwiczenia logopedyczne / Lucyna Belka-Sendłak. // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 10-11

 5. Diagnoza logopedyczna warunkiem skutecznej terapii / Edyta Krajewska-Cyrwus // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 9, s. 21-23

 6. Dlaczego dziecko nie mówi? / Joanna Juszczak-Guca // Bliżej Przedszkola 2009 nr 4 s.44-45

 7. Dlaczego dziecko źle mówi / Jadwiga Doniec // Życie Szkoły. - [R.] 58, nr 10 (2004), s. 31-33

 8. Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy - o trudnościach w określaniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Szkoła Specjalna. - T. 68, nr 3 (2007), s. 206-213

 9. Dziecięca artykulacja czy wada wymowy - między fizjologią a patologią / Barbara OSTAPIUK // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 95-156

 10. Efektywność rozpoznawania mowy w zależności od rozmiaru danych wzorcowych / Piotr Fabian.-Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Informat.-2003 nr 1 s. 25-33

 11. Funkcjonowanie społeczne uczniów z zaburzeniami mowy / Ewa Pałucka // Naucz. Począt. 2001/2002 nr 1 s.75-81

 12. Gdy dziecko nie mówi / Monika Zielińska, Katarzyna Jaroszewska. // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 101-108

 13. Grupowa terapia logopedyczna - konieczność ekonomiczna czy szansa, którą należy wykorzystać? / Aneta Kucharczyk // Bliżej Przedszkola 2007 nr 7/8 Magazyn Specjalny z.2 s.17-18

 14. Istota i klasyfikacje opóźnień w rozwoju mowy-przegląd stanowisk / Grażyna Jastrzębowska // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 69-84

 15. Jak mówią nasze przedszkolaki? / Edyta Bąk-Buczak // Bliżej Przedszkola 2009 nr 6 s.50

 16. Jak zachęcić do mówienia / Barbara Gumularz // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 430-433

 17. Jakość wymowy osób z wadą zgryzu / Lilianna Konopska // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 95-156

 18. Klasyfikacja niepłynności mówienia / Zbigniew Tarkowski // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 145-151

 19. Klasyfikacja wad wymowy / Anna Sołtys-Chmielewicz // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 115-122

 20. Konsekwencje społeczne, psychologiczne i pedagogiczne nieprawidłowego rozwoju mowy u dzieci / Agata Jopkiewicz // Acta Sci. Acad. Ostrov. -Z. 8.-(2001) s. 113-123

 21. Logopeda o podstawie / Joanna Juszczak-Guca // Bliżej Przedszkola 2009 nr 9 s.54-55

 22. Logopeda w szkole / Bożena Adamus // Probl. Opiek.-Wychow. 2000 nr 5 s. 44

 23. Logopedyczna baza danych / Marlena Modrzejewska-Trocha // Nowe w Szkole. - 2003, nr 1, dod. s. I-III

 24. Metoda 18 struktur / Anna Wiesława Bałon, Elżbieta Lesiuk. // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 14, s. 14

 25. Metoda Tomatisa / Zdzisław M. Kurkowski. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 117-123

 26. Metoda Tomatisa stymulacja audio-psycho-lingwistyczna / Kamila Miler. // Szkoła Specjalna. - T. 67, nr 1 (2006), s. 72-73

 27. Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z uszkodzeniami słuchu / Anita Trochymiuk. -Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Logopedia. - T. 36 (2007), s. 125-136

 28. Model współpracy pedagoga-logopedy z rodzicami i nauczycielami w kształtowaniu płynności mówienia dziecka / Wanda Kostecka. - Bibliogr. // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 25 (2005), s. 43-49

 29. Mowa i jej zaburzenia / Stanisław Grabias // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 7-36

 30. Mózg a mowa / Bożydar L[eon] Kaczmarek.-Streszcz. w jęz. ang. // Logopedia.-[T.] 27.-(2000) s. 9-21

 31. Nasze doświadczenia w zakresie edukacji dzieci z zaburzeniami w porozumiewaniu się / Anna Lechowicz // Przyjaciel Dziecka 2000 nr 7-9 s.19-21

 32. Nauka języka obcego jako składnik rewalidacji mowy / Katarzyna Karpińska-Szaj. - Bibliogr. // Scripta Neophilologica Posnaniensia. - T. 8 (2006), s. 49-58

 33. Nieprawidłowości mowy / Jadwiga Doniec. // Życie Szkoły. - [R.] 59, nr 1 (2005), s. 36-38

 34. Nieprawidłowości rozwoju mowy: powstawanie i profilaktyka / Anastazja Górzyńska // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 22-26

 35. O niespójności terminów nazywających wady wymowy / Anna Sołtys-Chmielowicz / Audiofonologia. - T. 24 (2003) s.131-136

 36. O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 27-30

 37. O terapii logopedycznej pacjentki z afazją sensoryczno-motoryczną: opis przypadku / Lidia Sikora // Logopedia. - T. 27 (2000), s. 13-14

 38. Ocena mowy, zgryzu i funkcji pokarmowych u dzieci i młodzieży z rozszczepem podniebienia wtórnego / Barbara Liśniewska-Machorowska, Danuta Pluta-Wojciechowska, Klaudia Zaremba, Bartosz Nowak. - Streszcz. w jęz. ang. // Prace Psychologiczno-Pedagogiczne. - T. 1 (2007), s. 143-149

 39. Od obrazka do słowa / Grażyna Radek // Życie Szk.-2002 nr 10 s. 630-632

 40. Oddycham, więc jestem? / Joanna Juszczak-Guca // Bliżej Przedszkola 2007 nr 6 s.47-48

 41. Opieka logopedyczna w szkole. Stereotypy, fakty, potrzeby / Tomasz Woźniak // Konspekt 2001 nr 2 s.37-38

 42. Opóźniony rozwój mowy / Małgorzata Kołodziejczak // Gaz. Szk. 2000 nr 32 s.17

 43. Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy / Danuta Emiluta-Rozya. - Bibliogr. -Streszcz. w jęz. ang. // Poradnik Językowy. - 2007, z. 8, s. 54-65

 44. Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie logopedycznym / Beata Boksa. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 48, nr 4 (2008), s. 47-49

 45. Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy / Mirosława Kierska // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 164-167

 46. Pomoc sześciolatkom z trudnościami artykulacyjnymi / Ewa Sienicka-Czerepow // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 31-32

 47. Praca nad rozwojem języka i porozumiewania się System Symboli Blissa / Anna LECHOWICZ // Przyjaciel Dziecka. - 2000, nr 7/9, s. 23-24

 48. Praca nauczyciela logopedy z dzieckiem z wadą wymowy / Aldona Feder. // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 329-333

 49. Prawidłowy rozwój mowy dziecka i możliwości jego stymulowania / Krystyna Kacprzak // Szkolne Wieści. - 2004, nr 4, s. 23

 50. Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy / Beata Boksa. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 47, nr 8 (2007), s. 41-45

 51. Problemy opieki logopedycznej nad dziećmi w wieku przedszkolnym / Ewa Słodownik-Rycaj. - Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 50, nr 3 (2005), s. 115-131

 52. Profilaktyka logopedyczna / Małgorzata Kubacik. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 61, nr 6 (2008), s. 48-49

 53. Profilaktyka logopedyczna w aspekcie zdrowia psychicznego i potrzeb społecznych człowieka / Elżbieta Maria Minczakiewicz // Lider 2001 nr 5 s.3-6

 54. Profilaktyka logopedyczna w edukacji przedszkolnej - rola nauczyciela / Katarzyna Węsierska. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, s. 8-11

 55. Profilaktyka wad wymowy / Małgorzata Woźniak-Wróblewska. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 60, nr 11 (2007), s. 40-42

 56. Projekt "Badania mowy" Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego / Danuta Emiluta-Rozya // Szk. Spec. 2002 nr 3 s.142-154

 57. Projekt zestawienia form zaburzeń mowy / Halina Mierzejewska // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 37-48

 58. Psychostymulacyjna terapia zaburzeń mowy (autyzm, afazja, dysartria) / Małgorzata Młynarska. - Komunikat. - Bibliogr. // Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. - [T.] 5 (2006), s. 15-22

 59. Realizacja struktur językowych a podsystemy języka u osób z afazją / Maria Przybysz-Piwkowa // Logopedia. - T. 27 (2000), s. 81-92

 60. Refleksje wokół komunikacji międzyludzkiej-implikacje dla interwencji językowej osób z problemami porozumiewania się: [ref.] / Wirginia Loebel // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 137-140

 61. Rodzic w terapii dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej / Joanna Frąckiewicz. -Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Szkoła Specjalna. - T. 68, nr 4 (2007), s. 260-268

 62. Rozwojowa niepłynność, czy jąkanie - jak rozpoznać zaburzenie i jak postępować? / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień.- 2007, nr 12, s. 6-9

 63. Rozwój i zaburzenia mowy w świetle współczesnych koncepcji zdrowia / Zofia Dysarz.-Streszcz. w jęz. ang. // Pr. Nauk. WSP Częst., Psychol.- Z. 8.-(2000) s. 33-42

 64. Różne oblicza niepłynności mówienia / Mieczysław Chęciek. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Logopedia. - T. 34 (2005), s. 245-255

 65. Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzoną mową / Kinga Kuszak. - Bibliogr. -Streszcz. w jęz. ang. // Szkoła Specjalna. - T. 68, nr 2 (2007), s. 92-104

 66. Sposoby rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjno-rewalidacyjnych w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością / Anna Lechowicz // Przyjaciel Dziecka. - 2001, nr 7/9, s. 22-25

 67. Spotkania z logopedą / Agnieszka Ścibor // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 2, s. 104-106

 68. Sprawności językowe a sprawności komunikacyjne w rozwoju mowy dziecka z uszkodzonym narządem słuchu: studium przypadku / Anita Trochymiuk.-Streszcz. w jęz. ang. //Audiofonologia.-T. 19.-(2001) s. 121-153

 69. Stan rozwoju językowego u dzieci z wadami zgryzu / Barbara Majer-Gemińska, Ludmiła Brodowska // Eduk. Hum. (Ziel. Góra).-2000 nr 4 dod. s. 137-156

 70. Ścieżka logopedyczna w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Laurencja Lewandowska // Wychow. na co Dzień.-2003 nr 9 s. 23-25

 71. Techniki komputerowe w diagnozie i terapii mowy dzieci z wadą słuchu / Jolanta Zielińska // Szkoła specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 135-138

 72. Techniki pracy z ciałem przy muzyce, poprawiające płynność mówienia według metody R. Castillo-Morales'a / Anna Regner.-Streszcz. w jęz. ang. // Muzykoter. Pol.-2002 nr 3/4 s. 31-37

 73. Terapia logopedyczna / Mirosława Sutkowska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 27-28

 74. Terapia logopedyczna i komputer / Marlena Modrzejewska-Trocha // Nowe w Szkole. - 2002, nr 4, s. 11-12

 75. Terapia logopedyczna w domu dziecka / Zofia Doniec.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 32-34

 76. Udział czynników genetycznych w zaburzeniach funkcjonowania języka / Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik. - Bibliogr. // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 12 (2006), s. 207-219

 77. W trosce o rozwój mowy dziecka siedmioletniego / Barbara Loch // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 9, s. 6-7

 78. Wady wymowy i ich korygowanie / Anna Sołtys-Chmielewicz // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 53-93

 79. Wady wymowy u dzieci z klas "zerowych" na terenie gminy Zielonki (województwo małopolskie) - analiza ilościowa / Elżbieta Okarma. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - [Nr] 1 (2006), s. 540-547

 80. Wczesna interwencja logopedyczna zapobiegająca wadom wymowy / Teresa Szymańska-Paruszkiewicz // Naucz. Początk. 2005 nr 2 s.35-38

 81. Wieloaspektowość niedosłuchu jako podstawa przyszłej rewalidacji / Agata Salmanowicz. -  Streszcz. w jęz. ang. // Szkice Humanistyczne. - T. 6, nr 1/2 (2006), s. 291-299

 82. Wpływ wad wymowy na czytanie i pisanie u uczniów klasy II szkoły podstawowej / Elżbieta Sachajska // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 2, s. 40-41

 83. Wprowadzenie do prelingwistycznego rozwoju mowy dziecka z autyzmem / Jacek Błeszyński. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Polskie Forum Psychologiczne. - T. 10, nr 2 (2005), s. 191-200

 84. Wybrane aspekty terapii zaburzeń mowy: psycholingwistyczny aspekt terapii mowy / Małgorzata Młynarska // Eduk. Hum. (Ziel. Góra) 2000 nr 1 s.141-146

 85. Wybrane elementy sztuki muzycznej w terapii mowy / Grażyna Dolińska-Zygmunt, Amelia Golema. - Streszcz. w jęz. ang. // Nauki Humanistyczne. - Nr 10 (2006), s. 214-219

 86. Wykorzystanie elementów rytmiki w terapii logopedycznej / Anna Walencik-Topiłko // Zeszyt Naukowy / Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.- Z.29 (2000), s. 142-146

 87. Z doświadczeń szkolnego logopedy / Hanna Stefanowska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 2, s. 1-3

 88. Z metodyki pracy nad wymową / Elżbieta Sachajska // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 227-256

 89. Z wizytą u logopedy / Joanna Juszczak-Guca // Bliżej Przedszkola 2008 nr 9 s.40-42

 90. Zaburzenia mowy prowadzą do dramatów w szkole / Renata Szyszka // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 29-32

 91. Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym / Joanna Juszczak-Guca // Bliżej Przedszkola 2007 nr 11 s.38-39

 92. Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym: studium przypadku bliźniąt / Beata Bielak // Logopedia.-[T.] 27.-(2000) s. 161-171

 93. Zaburzenia płynności mowy i kierunki terapii logopedycznej / Wanda Kostecka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Roczniki Nauk Społecznych. - T. 34, z. 2 (2006), s. 157-167

 94. Zagadnienia rozwoju myślenia i jego stymulacji w terapii dzieci z zaburzeniami mowy / Tomasz Smereka // Eduk. Hum. (Ziel. Góra) 2000 nr 1 s.133-140

 95. Zajęcia logopedyczne / Grażyna Opler-Kłusek // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 28-34

 96. Zastosowanie techniki komputerowej w usuwaniu zjawiska nosowania u dzieci z uszkodzonym narządem słuchu / Jolanta Zielińska. - Streszcz. w jęz. ang. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica. - [Nr] 1 (2006), s. 136-142

 

 

aktualności | katalogi on-line  | nowości | usługi | wydawnictwa | serwis biblioteka szkolna | galeria
godziny otwarcia | struktura | historia | zbiory | baza danych | linki | patron | mapa stony