godziny otwarcia    |    regulamin    |   struktura organizacyjna    |    historia    |   zbiory    |   usługi    |   SIGLUM

Prolongata wypożyczeń
Kontakt i lokalizacja 

Katalogi
on-line
 

 

 

 Godziny otwarcia:   poniedziałek 14.00 - 19.00    wtorek - piątek 9.00 - 19.00

 

 

 Blog
bibliotekarza
PBW

 

 

Zgłoś temat zestawienia

Zestawienia bibliograficzne
dostępne w Wydziale Informacji 
i Wspierania Placówek Oświatowych
(p. 24)

(Uwaga! Nie wszystkie pozycje wymienione w zestawieniach znajdują się w zbiorach PBW w Łodzi)
Zobacz także wykaz prenumerowanych czasopism oraz Katalogi on-line

Zestawienia dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) oraz koordynatorów sieci kliknij w link

 

 

Zestawienia 2020 r.

Adaptacja dziecka w przedszkolu

ADHD

Adopcja

Agresja i przemoc w szkole

Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami zdrowotnymi

Aktywność fizyczna / ruchowa dorosłych

Aktywność fizyczna / ruchowa dzieci i młodzieży

Aktywność fizyczna - teoria i metodyka

Bariery w uczeniu się języka obcego

Biblioteki pedagogiczne

Bitwa warszawska 1920 roku

Cukrzyca u dzieci i dorosłych

Cyberprzemoc

Czas wolny

DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików

Depresja u dzieci i młodzieży

Diagnoza pedagogiczna

Doping w sporcie

Dzieci ulicy

Edukacja dorosłych

Edukacja filmowa

Epidemie

Etyka zawodu nauczyciela

FOMO i fonoholizm: nadużywanie mediów cyfrowych

Graffiti

Gry i zabawy  a rozwój psychofizyczny dziecka w okresie przedszkolnym

Hejt i mowa nienawiści

Integracja sensoryczna

Jan Paweł II (wybór publikacji ze zbiorów PBW w Łodzi)

Kibicowanie i chuligaństwo na stadionach

Komiks

Kompetencje nauczyciela

Kreatywność dzieci

Leczenie sztuką - arteterapia

Leczenie sztuką - choreoterapia

Leczenie sztuką - drama, psychodrama, teatroterapia

Mindfulness (uważność)

Myśli i działaj pozytywnie

Myślenie wizualne

Organizacja i zarządzanie

Rodzina dysfunkcyjna

Rozwój kompetencji muzycznych dzieci i młodzieży

Samorealizacja

Socjoterapia

Wacław Sieroszewski (1858-1945)

Wychowanie patriotyczne

Wykluczenie cyfrowe

Wykluczenie społeczne

Wypalenie zawodowe nauczycieli

Uzależnienia behawioralne

Zakupoholizm

Zespół poalkoholowego uszkodzenia płodu (FAS)


Zestawienia z lat 2005-2019

A bibliography of cinema therapy

Adam Chmielowski - święty Brat Albert

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Adaptacje filmowe

Aktywizacja i aktywność ludzi starszych

Alfred Szklarski

Alfred Tomatis i jego metoda

Andrzej Stasiuk

Anioł w literaturze

Anna Walentynowicz (1929-2010) 

Asystent rodziny

Awangarda w literaturze i sztuce

Badania pedagogiczne: metody i techniki

Bajka i baśń

Barwy

Bestseller

Bezdomność

Bezpieczny komputer

Biblioteka - centrum informacji

Biblioteki szkolne

Biblioterapia

Blogi

Bookcrossing, czyli książek uwalnianie

Ceremoniał szkolny

Choroby kręgosłupa

Choroby zawodowe nauczycieli

Chrzest Polski

Cichociemni

Coaching

Cudzoziemcy na polskim rynku pracy

Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Depresja

Depresja u dzieci i młodzieży

Diagnoza pedagogiczna

Diagnozowanie i rozwijanie zdolności dzieci i młodzieży

Dokumentacja i archiwizacja w szkole

Domy dziecka

Domy pomocy społecznej

Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie indywidualizacji procesu edukacyjnego, uwzględniającego możliwości dzieci i młodzieży oraz ich preferencje do uczenia się

Dydaktyka i metodyka nauczania historii

Dysleksja

Dziecko a media

Dziecko Autystyczne

Dziecko izolowane, nieakceptowane w klasie szkolnej

Dziecko z wadą słuchu

Dziennikarstwo

ebook

Edukacja domowa

Edukacja dorosłych

Edukacja ekologiczna i ekoturystyka w województwie łódzkim

Edukacja europejska - materiały metodyczne dla nauczycieli

Edukacja filozoficzna małych dzieci

Edukacja na odległość

Edukacja na odległość (2003-2007)

Edukacja poprzez media

Edukacja Romów w Polsce

Edukacja włączająca

Edukacja zdrowotna w szkole

Edukacyjna wartość dodana

Efektywność nauczania

Efektywność wykorzystania wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych dla doskonalenia procesu kształcenia

Ekologia

Ekologia w przedszkolu

Ekonometria, makroekonomia, mikroekonomia

Eksperymenty i innowacje pedagogiczne

Emigracja zarobkowa

Emil Fieldorf "Nil"

Empatia

Eurosieroctwo

Eutanazja

Feliks Nowowiejski 

Filmoterapia

Filozofia wychowania

Fizykoterapia

Formy pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej

Francja na wakacje

Fryderyk Chopin

GENDER (płeć społeczno-kulturowa)

Getto Łódzkie

Gimnazjaliści

Grafologia

Gustaw Herling-Grudziński

Harcerstwo

Hazard

Henryk Rowid

Henryk Sienkiewicz (1846-1916) - bibliografia przedmiotowa w wyborze

Higiena głosu

Honorat Koźmiński, bł.

Hortiterapia

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP

Integracja grupy

Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji

Integracja społeczna osób niepełnosprawnych

Inteligencja emocjonalna

Inteligencje wielorakie

Jak konstruktywnie współpracować z rodzicami

Jak rozwiązywać kluczowe problemy wychowawcze szkoły

Jak wspierać rozwój emocjonalny małego dziecka

Jakość życia młodzieży

Jan Długosz

Jan Karski

Jan Nepomucen Potocki

Jan Paweł II : bibliografia podmiotowa w wyborze

Jan Paweł II : bibliografia przedmiotowa w wyborze

Jan Twardowski

Janusz Korczak - bibliografia podmiotowa

Janusz Korczak - bibliografia przedmiotowa

Japonia daleka czy bliska...

Język migowy

Język młodzieży

Joanne K. Rowling

Joseph Conrad - bibliografia podmiotowa ze zbiorów PBW w Łodzi

Joseph Conrad - bibliografia przedmiotowa w wyborze za lata 1992-2016

Julian Tuwim (bibliografia podmiotowa w wyborze od 1970 r.)

Julian Tuwim (bibliografia przedmiotowa w wyborze od 1970 r.)

Kara śmierci : wybór literatury od 2000 roku

Katyń

Kinezjologia edukacyjna : bibliografia w wyborze

Kobieta Wschodu

Kompetencje kluczowe

Kompetencje społeczne

Komputer w nauczaniu zintegrowanym

Konflikt

Krajoznawstwo i turystyka szkolna

Ksiądz Jerzy Popiełuszko

„Książki zakazane” w zbiorach PBW

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Kształcenie ustawiczne

Kształcenie ustawiczne dorosłych

Kształtowanie postawy ciała u dzieci przedszkolnych

Kuchnia pięciu przemian sposobem na zdrowie
i Tradycyjna Medycyna Chińska

Kultura Hip-Hop

Kurator

Kuratorzy

Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli

Legiony Polskie (1914-1918)

Lektury szkolne [multimedia]

Lęk u dzieci

Literatura łagrowa

Logistyka

Logopedia

Łódź i region łódzki w zbiorach PBW

Łódź w czasie Wielkiej Wojny

Maria Faustyna Kowalska: bibliografia w wyborze od 2000 r.

Marketing w bibliotece

Matematyka

Matematyka jako przedmiot obowiązkowy na egzaminie maturalnym

Meteorologia

Metoda projektów

Metodyka pisania prac dyplomowych

Metodyka pracy z osobami dorosłymi

Miejsce turystyki w edukacji

Młodociane matki

Młodzież wiejska

Molestowanie seksualne

Multimedia i nowoczesne technologie w pracy nauczyciela

Multimedialne wydawnictwa dla dzieci

Muzea Oświaty w Polsce

Muzykoterapia

Narkotyki i dopalacze

Nasza mała ojczyzna

Nauczanie dwujęzyczne

Nauczanie języków obcych (2010-2015)

Nauczanie języków obcych w przedszkolu

Nauczanie konektywne

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Nauczyciel szkoły specjalnej

Nowa podstawa programowa

Nowoczesne tendencje w wychowaniu przedszkolnym

O kobietach i dla kobiet

Obowiązek szkolny sześciolatków

Ocenianie kształtujące

Ochotnicze Hufce Pracy

Oczekiwania uczniów wobec nauczyciela

Odnawialne źródła energii

Odżywianie

Ojcostwo

Ojczym w rodzinie zrekonstruowanej

Organizacja i realizacja kształcenia dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych lub grup etnicznych

Organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, towaroznawstwo, podstawy działalności handlowej

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i czasu wolnego uczniów

Origami

Orzecznictwo lekarskie, orzecznicy

Pedagogika Celestyna Freineta a edukacja regionalna i kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej

Pedagogika penitencjarna

Pedagogika personalistyczna

Pedofilia

Planowanie kariery

Podnoszenie jakości pracy szkoły ponadgimnazjalnej (z uwzględnieniem matematyki)

Pogotowie opiekuńcze

Polska niepodległa 1918-2018

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Ponowoczesność

Poradnictwo zawodowe

Postać literacka

Postmodernizm

Poszukiwanie pracy

Powstanie styczniowe

Praca opiekuńcza szkoły lub placówki. Standard IV.3

Prawa ucznia

Prawo autorskie

Prezentacje i wystąpienia

Programowanie neurolingwistyczne

Projekt edukacyjny jako metoda

Promocja czytelnictwa

Promocja zdrowia w miejscu pracy

Przeciwdziałanie agresji w szkole, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów.

Przedmioty przyrodnicze

Przysłowia

Psychologia rodziny

Publikacje o Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Łodzi, Muzeum Oświaty i Klubie Nauczyciela

Publikacje omawiające aktualne zagadnienia dotyczące Unii Europejskiej

Reforma systemu edukacji

Roczne przygotowanie przedszkolne – materiały dla nauczycieli pracujących z dziećmi pięcio- i sześcioletnimi

Rodzinne domy dziecka

Rola dyrektora w motywowaniu nauczyciela do pracy

Rola funduszy strukturalnych w finansowaniu innowacyjności

Rola i funkcje szkoły

Rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci

Rozwód rodziców a dziecko

Ruch hipisowski (hipisi)

Selekcja szkolna

Skuteczność współpracy organów szkoły w procesie wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem działań stymulujących różne formy aktywności fizycznej uczniów

Społeczność i teoria querr

Stanisław Moniuszko 1819-1872 

Statystyka

Stefan Baley - bibliografia przedmiotowa w wyborze

Stereotyp Niemca

Stereotyp w myśleniu Polaków o Czechach, Niemcach, Romach, Rosjanach, Żydach

Streetworking

Susan Sontag

Sytuacja kobiet w Anglii w XIX wieku

Szkolnictwo zawodowe

Szkolnictwo zawodowe / dualne

Szkoła ćwiczeń

Świetlica szkolna

Święty Jan z Dukli

Tablica interaktywna

Teatr TVP

Teatry w Łodzi dawniej i dziś

Technologia informacyjno-komunikacyjna

Teksty kultury w nauczaniu języka polskiego

Teoria przekładu

Terapia

Terapia pedagogiczna

Turystyka a wychowanie

Tutoring 

Tworzenie szkolnych programów profilaktycznych

Twórczość Krystyny Siesickiej

Ubezwłasnowolnienie

Uchodźcy

Uczenie się przez całe życie

Uczeń zdolny

Ulica Piotrkowska

Unia Lubelska 1569

Wady wymowy

Wewnętrzny system zapewniania jakości. Standard I.2

Wizerunek bibliotekarza

Władysław Stanisław Reymont (1867 - 1925) - bibliografia podmiotowa ze zbiorów PBW

Władysław Stanisław Reymont (1867 - 1925) - bibliografia przedmiotowa ze zbiorów PBW

Współczesna szkoła zawodowa a europejskie i krajowe ramy kwalifikacji

Współpraca szkoły z rodzicami

Wychowanie przedszkolne

Wychowawcza i terapeutyczna literatura dla dzieci i młodzieży

Wywiadówka jako forma współpracy szkoły z rodzicami

Wzmacnianie pozycji dyrektora szkoły/placówki

Wzmocnienie działalności wychowawczej szkoły

Wzmocnienie działalności wychowawczej szkoły ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

Wzmocnienie roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.

Zaburzenia wzroku, słuchu i mowy a proces nauczania

Zadania edukacji w kontekście potrzeb rynku pracy

Zagrożenia sieci Internet

Zagrożenia wśród dzieci i młodzieży

Zajęcia z wychowania fizycznego troską o prawidłowy i wszechstronny rozwój

Zapobieganie agresji

Zapobieganie agresji wśród dzieci [multimedia]

Zarządzanie

Zawód aktora

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy. Standard II.4

Zespół Aspergera

Zespół Aspergera, autyzm

Zestawienie bibliograficzne: Munk, Wajda, Zanussi i Kieślowski w zbiorach PBW

Złota setka Teatru Telewizji (bibliografia adnotowana) [multimedia]

Zygmunt Freud

Źródła energii

 

ełna zawartość zestawień dostępna w Wydziale Informacji PBW w Łodzi.

 

 


Filia w Kutnie

 
Filia w Łęczycy

 
Filia w Pabianicach

 
Filia w Zgierzu

 
Muzeum Oświaty

-------------------------

 

 

 

 

 

 

Opracowanie & webmastering: JJ & MP © 2003-2020
Mapa strony